A THEORETICAL DISCUSSION ON URBAN DETERIORATED AREA


Creative Commons License

ERGÖNÜL E., SADİOĞLU U.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.11, no.ek sayı, pp.155-180, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Theconceptofurban collapse in the literature is used in the sense of losing its identity as the “normal living area” of an old neighborhood located in a place close to the center or the center of the city and changing its spatial, social, physical and cultural characteristics. Middleton (1991) explains the urban deteriorated area with poverty, lack of new job opportunities and reduced environmental quality. According to him, the places whose conditions deteriorate for various reasons are invaded by the lower income, and thus the process of collapse of the space is accelerated.Isitpossibletobaseallkindsofurbantissue deterioration on the same reason, or is it sufficient to explain this depression process in a single typology? There are various applied studies based on different reasons for the formation of urban deteriorated areas in urban centers. These theories deal with the problem in three perspectives. These are urban ecological, historical and economic processes theory.In this context, the main purpose of the study is to compare the three theories and to discuss the reasons for the collapse process in the city centers. Then on the basis of the discussions of the theory which is valid or not valid for Turkey cities was questioned.
Literatürde kentsel çöküntü kavramı; kentinmerkezine yakın bir mekânda yer alan eski bir mahallenin “normal oturma alanı” kimliğini kaybetmesi ve bu duruma bağlı olarak mekânsal, sosyal, fiziksel ve kültürel özelliklerinin değişmesi anlamında kullanılmaktadır. Middleton kent merkezlerindeki çöküntüyü yoksulluk, yeni iş fırsatlarının yaratılamaması ve çevre kalitesinin düşmesi ile açıklamaktadır. Ona göre, şartları çeşitli nedenlerden dolayı kötüleşen mekanlar alt gelir grupları tarafından tercihedilmekteve böylece mekânın çöküntüleşme süreci hızlanmaktadır. Her türlü kentsel bozulmayı aynı nedene dayandırmak mümkün müdür veya bu çöküntüleşme sürecini tek bir tipoloji açıklamaya yeterli midir? Kent merkezlerinde çöküntü alanlarının oluşmasını farklı nedenlere dayandıran çeşitli uygulamalı çalışmalar bulunmaktadır. Bu kuramlar sorunu temelde üç perspektifle ele almaktadır. Bunlar; kentsel ekolojik kuram, tarihselci kuram ve ekonomik süreçler kuramıdır. Çalışmanın temel amacı; üç kuramı karşılaştırarak kent merkezlerindeki çöküntüleşme sürecini hangi nedenlere dayandırdıklarını tartışmaktır. Çalışma kapsamında kuramsal tartışmalardan yola çıkılarak Türkiye kentlerindeki çöküntü alanı sayılabilecek kentsel mekanları hangi kuramın açıklamakta geçerli olduğu veya olmadığı sorgulanmıştır.