FROM THE HISTORICAL PERSPECTIVE TO THE FUTURE, ANALYSIS OF CURRENT REFORMS IN RUSSIAN PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENTS


SADİOĞLU U., ERDİNÇLER R. E.

Memleket Siyaset Yönetim, vol.13, no.29, pp.59-78, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 29
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Memleket Siyaset Yönetim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.59-78
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Russia, as the largest country in the world, is attracted by its multi-lingual and multicultural society structure, its long history, state traditions and public admin-istration, and its own "centralized federal" presidential system. After the Soviet Union, Russia, which is a global actor again today, is concerned with the political system change, the process of public administration reform, and the current state of affairs in many countries' political systems. If the establishment and demolition of the Soviet Union had an impact on the regional and global level, The Russian Federation has the potential to produce similar effects. After the collapse of USSR, Russian public administration structure which had undergone a major reform process, oscillates between decentralization and centralization. In this study, the reform process experienced in Russian public administration has been analyzed from a historical perspective, considering the axis of internal-external dynamics and its own development of the country, especially on local governments. It has been stated that although the current central administration is able to govern the country under a strong leadership, the executive structure might fall into uncertainties in the absence of this strong leadership.
Rusya, dünyada yüzölçümüne göre en geniş ülke olarak, sınırları içerisinde barın-dırdığı çok dilli ve çok kültürlü bir toplum yapısı, uzun bir tarihsel geçmişi olan, devlet gelenekleri ve kamu yönetimi birikimiyle ve günümüzde kendine özgü “merkeziyetçi federal” başkanlık sistemiyle ilgi çekmektedir. Sovyetler Birliği’nin ardından günümüzde tekrar küresel bir aktör olan Rusya’nın, tarihi derinliği içe-risinde yaşadığı siyasal sistem değişimi, kamu yönetimi reformu süreci ve günü-müzdeki durumu birçok ülkenin siyasal sistemini ilgilendirmektedir. Sovyetler Birliği’nin kurulması ve yıkılması nasıl bölgesel ve küresel düzeyde etkiler doğur-duysa, Rusya Federasyonu da benzer etkiler doğurma potansiyeline sahiptir. Sov-yetler Birliği yıkıldıktan sonra önemli bir reform dönemi geçiren Rus kamu yöne-timi; desantralizasyon ile merkezileşme ikileminde yürümektedir. Bu çalışmada, tarihsel bakış açısıyla Rus kamu yönetiminde ve özellikle yerel yönetimlerde ya-şanan reform süreci iç-dış dinamikler ekseninde ve ülkenin kendine özgü geliş-meleriyle analiz edilmiştir. Rusya’da güçlü bir liderlik örneği gösteren merkezi yö-netimin sisteme hâkim olması ve yön vermesi mümkün iken; güçlü liderliğin ol-madığı durumda belirsizliklere açık bir yürütme yapısının olduğu tespit edilmiştir.