Statistical Evaluation of Sample Preparation Procedures and Methodical Arrangements in Experimental Wood Protection Application


Creative Commons License

USTA İ.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi, vol.11, no.1, pp.7-14, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Statistical evaluation is a comprehensive study activity, which is at the center of all research based on quantitative and qualitative data obtained by observation and measurement, leading experimental research, and carried out with a mathematical formulation reinforced by theories based on universal acceptance, is a process carried out, integrated with all disciplines, to achieve comparable results through methods that form the basis of clarifying a problem. In this perspective, this study, which is based on the importance of statistical thinking in scientific studies, aims to exemplify making inferences by evaluating experimental research results from a statistical point of view. In this study, prior to an experimental application in the field of wood protection (impregnation), some of the issues related to sample preparation and methodical arrangements, within a representative problem, “determining the normality of sample sizes, testing hypotheses for surface coating application, protective analysis of the variance of the solution concentrations of the impregnating agent, determination of the correlation coefficient by creating the regression equation of the preservative absorptions in the liquid and dry state”, have been revealed by statistical analysis as a sequential process with manual calculations and comprehensively evaluated and explained on the ground of cause-effect relationship.
İstatistiksel değerlendirme, deneysel araştırmalar önde gelmek üzere, gözlem ve ölçüm ile elde edilen nicel ve nitel verilere dayalı tüm araştırmaların merkezinde yer alan ve evrensel kabullere yaslanan kuramlarla pekiştirilmiş matematiksel formülasyon eşliğinde gerçekleştirilen muhtevalı bir inceleme faaliyeti olup bütün disiplinlerle bütünleşik halde, bir problemin açıklığa kavuşturulmasına dayanak teşkil eden yöntemler vasıtasıyla, karşılaştırılabilir sonuçlara ulaşmak için yürütülen bir süreçtir. Bu perspektifte, bilimsel çalışmalarda istatistiksel düşüncenin önemine temellenmiş bu çalışma, deneysel araştırma sonuçlarının istatistiki bakış açısıyla değerlendirilerek çıkarımlar yapılmasını örneklendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, ahşap koruma (emprenye) alanında yapılması öngörülen bir deneysel uygulama öncesinde, numune hazırlama ve metodik düzenlemelere ilişkin olarak mevzubahis olan bazı konular, örnek bir problem dahilinde “numune boyutlarının normalliğinin belirlenmesi, yüzey örtme uygulamasına yönelik hipotezlerin test edilmesi, koruyucu emprenye maddesi çözelti konsantrasyonlarının varyans çözümlemesinin yapılması, sıvı ve kuru haldeki koruyucu madde absorpsiyonlarının regresyon denkleminin oluşturularak korelasyon katsayısının tespit edilmesi” temaları dahilinde, elle yapılan hesaplamalarla sıralı bir süreç olarak istatistiksel bakımdan incelenerek ortaya koyulmuş ve neden-sonuç ilişkisi zemininde kapsamlıca değerlendirilerek açıklanmıştır.