EFFECT OF POST-ACTIVATION POTENTIATION ON SPRINT PERFORMANCE ACCORDING TO CIRCADIAN RHTYHM


Çetin A., Köse M. G., Ekinci Y. E., Esatbeyoğlu F., Hazır T., Kin İşler A.

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2022, pp.606-607

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.606-607
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Post activation potentiation (PAP) is used in warm up phases to increase neuromuscular strength development, but although it is a frequently studied subject, no study has been found on whether it differentiates according to circadian rhythm. This study was conducted to investigate the effect of post activation potentiation (PAP) on sprint performance according to circadian rhythm. 15 male athletes participated in this study voluntarily. To determine the performance differences according to circadian rhythm, participants performed a 3x3 squat exercise with 85% of 1RM with 2 minutes rest between each set as PAP application in the morning (8:00-10:00) and in the evening (17:00-19:00) in random order and then they participated in the 30 meters sprint test with 10m intervals at 15th sec, 2nd, 4th, 8th, 12th and 16thmin. Before each PAP oral body temperatures and blood cortisol and testosterone levels were determined, in addition to the performance variables (10m, flying 10m, 20m, flying 20m , 30m) for each measurement time, maximal heart rate (HRMAX), minimum heart rate( HRMİN), lactic acid (LA) and ratings of perceived exertion (RPE) were also determined as physiological variables. The effect of PAP according to time-of-day and measurement time on the sprint performance measured at 6 different times was tested with 2x7 (time of the day x measurement time) two way ANOVA with repeated measures. It was determined that body temperature was not affected by the time-of-day (p>0.05). Testosterone and cortisol hormones were high in the morning (p<0.05). It was observed that the 1 m, 20m and 30m sprint performance was not affected by the time-of-day, and also the time-of-day x measurement time interaction was not significant (p>0.05), however, the measurement time effect at these distances was found to be significant (p<0.05). When the flying10m and 20m sprint performances were examined, it was seen that the time-of-day and measurement time effects were not significant together with time-of-day x measurement time interaction (p>0.05). In physiological responses, time-of-day effect and time-of-day x measurement time interaction was not significant in HRMAX, HRMİN and LA responses (p>0.05), but the effect of measurement time was significant (p<0.05). When the RPE responses were examined, it was seen that time-of- day and measurement time effect and time-of-day x measurement time interaction were not significant (p>0.05). As a result, the findings of this study showed that the effect of PAP on sprint performance did not change according to the circadian rhythm.

Aktivasyon sonrası potansiyasyon(ASP), nöromüsküler kuvvet gelişimini arttırmak için ısınma fazlarında kullanılmaktadır ancak sıklıkla çalışılan bir konu olmasına rağmen sirkadiyen ritme göre farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma, ASP’nin sürat performansına etkisinin sirkadiyen ritme göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 15 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar sirkadiyen ritme göre sabah (8:00-10:00) ve akşam (17:00- 19:00) saatlerinde rastgele sırayla referans 30m sürat testini takiben ASP uygulaması olarak 1TM’nin % 85 ile her set arası 2 dakika dinlenmeli 3x3 skuat egzersizi sonrasında 15.sn, 2.dk, 4.dk, 8.dk, 12.dk ve 16. dakikalarda 10m ara zamanlı 30m sürat testine katılmışlardır. Her ASP öncesinde oral vücut sıcaklıkları ile kan kortizol ve testosteron düzeyleri belirlenirken, ASP sonrasındaki performans değişkenlerine (10m, hızlanmalı 10m, 20m, hızlanmalı 20m ve 30m) ek olarak her ölçüm zamanı için maksimal kalp atım hızı(KAHMAKS), minimum kalp atım hızı(KAHMİN), laktik asit(LA) ve algılanan zorluk derecesi(AZD) de fizyolojik değişkenler olarak belirlenmiştir. Günün saatine göre sabah ve akşam ölçümleri öncesinde referans sürat performansı ile ASP uygulaması sonrasında 6 farklı zamanda ölçülen sürat performansındaki ASP etkisinin zamana bağlı değişimi 2x7(günün zamanıxölçüm zamanı) tekrarlı ölçümlerde çift yönlü ANOVA ile test edilmiştir. Vücut sıcaklığının günün saatinden etkilenmediği saptanmıştır(p>0.05). Testosteron ve kortizol hormonlarının sabah saatlerinde daha yüksek olduğu belirlenmiştir(p<0.05). 10m, 20m ve 30m sürat performansının günün zamanından etkilenmediği, günün zamanıxölçüm zamanı etkileşiminin anlamlı olmadığı görülürken(p<0.05), bu mesafelerdeki ölçüm zamanı etkisi anlamlı bulunmuştur(p<0.05). Hızlanmalı 10m ve 20m sürat performanslarına bakıldığında ise günün zamanı ve ölçüm zamanı etkisi ile günün zamanıxölçüm zamanı etkileşiminin anlamlı olmadığı görülmüştür(p>0.05). KAHMAKS, KAHMİN ve LA yanıtlarında günün zamanı etkisi ile günün zamanıxölçüm zamanı etkileşimi anlamlı değildir(p>0.05), ancak ölçüm zamanı etkisi anlamlıdır(p<0.05). AZD yanıtlarında ise günün zamanı ve ölçüm zamanı etkisi ile ölçüm zamanıxölçüm zamanı etkileşiminin anlamlı olmadığı görülmüştür(p>0.05). Bu çalışmanın bulguları ASP’nin sürat performansına etkisinin günün zamanına göre farklılaşmadığını göstermiştir.