Ortaokul öğrencilerinin saygılı ve etik zihin (SEZ) özellikleri.


Creative Commons License

Özdiyar Ö., Senemoğlu N.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.0, 2020 (ESCI) identifier identifier

Abstract

ÖZET:

Bireylerin duyarlı, hoşgörülü, işbirliğine açık, sorumluluk sahibi ve etkin vatandaş olmasının temeline bakıldığında kuşkusuz saygı ve etik ile ilgili değerleri kapsayan eğitime rastlanacaktır. Bu çalışmanın amacı Saygılı ve Etik Zihin (SEZ) ile ilgili öğrenci özelliklerini belirlemektir. Betimsel olan bu çalışmada Sosyal Bilgiler dersi öğretim programları incelenmiş ve Ankara’da üç ortaokulda gözlem yapılmış; 23 öğretmen ve 30 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırmanın dikkate değer sonuçlarından bazıları şöyledir: Öğretmenler, öğrencilerinde en fazla haklı eleştirilerde bulunma ve diğerlerine yardım özelliğini, en az da diğerlerine saygı duyma ve dürüst olma/ açıklık özelliğini gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Öğrenci görüşlerine göre ise, öğrenciler SEZ'in tüm özelliklerine oldukça yüksek seviyelerde sahiptir. Ayrıca öğrenciler, içinde yaşadıkları toplumun SEZ özelliklerinin hepsine en üst düzeyde sahip olması gerektiğini fakat toplumun bu özelliklere ancak orta ve düşük seviyelerde sahip olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilerin aynı SEZ kavramlarına yükledikleri farklı anlamlar üzerine geliştirilen öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Saygılı zihin, etik zihin, sosyal bilgiler öğretim programı, ortaokul öğrencileri, beş zihin alanı


ABSTRACT:

While considering the basis of individuals being sensitive, tolerant, open to cooperation, responsible and effective citizen, it is obvious to come across education concerning respectful and ethical values. The aim of our study is to determine the characteristics of students about Respectful and Ethical Minds (REM). Therefore, we inspected Gardner’s Five Minds approach about being happier, peaceful, responsible individuals and active citizens by applying the scientific discipline of REM to our lives. According to the aim of our descriptive study, we analysed Social Studies curricula, observed three middle schools in Turkey and interviewed 23 teachers and 30 students. Some of the impressive results of our research are: Teachers thought that their students possess the characteristics of justified criticism and helping the others the most whereas lower in respecting the others” and being honest/openness characteristics. According to student opinions, students possessed all the characteristics of REM at considerably high levels. Students depicted that the society should have all the REM characteristics at considerably high levels. However, they reflected that the society owned those characteristics at medium and low levels. Our suggestions, which we developed on teachers and students’ different attributions about the same concepts of REM, were presented.

Keywords: Respectful mind, ethical mind, social studies curriculum, secondary school students, five minds