Assessment of Relationship Between Physicians' Malpractice Experience and Fear of Malpractice


Creative Commons License

Uğrak U., IŞIK O.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.203-211, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmanın amacı, hekimlerin malpraktis deneyimleriyle malpraktis korkuları arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Ayrıca çalışmanın bir diğer amacı, hekimlerin malpraktis korkularının, malpraktis tecrübeleri ve sosyodemografik özelliklerinden etkilenip etkilenmediğinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini, araştırmanın uygulandığı 21 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 567 hekim oluşturmaktadır. Tüm evrene ulaşmanın zor olması nedeniyle %95 güven düzeyinde yapılan örneklem hesabında en az 229 gözlem sayısı tespit edilmiştir. Olasılıksız kolayda örnekleme metodu kullanılarak 248 hekime (evrene ulaşma oranı %44) ulaşılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ortalama ve standart sapmalardan yararlanılmıştır. Hekimlerin sosyodemografik özelikleri ve malpraktis tecrübeleriyle malpraktis korkuları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla AMOS 24 istatistik yazılımında yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. Bulgular: Verilerin analizine göre hekimin yanlış uygulama deneyimiyle yanlış uygulama korkusu (β=0,196; p=0,003) ve meslektaşlarının hatalı uygulama deneyimi ve hatalı uygulama korkusu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur (β=0,153; p=0,009). Çalışma kapsamında hekimlerin malpraktis korku seviyelerinin cinsiyet, yaş ve statü gibi özelliklerine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak bu bulgular, hekimlerin tıbbi uygulama yaparken edindikleri yanlış uygulama deneyimlerinin, sağlık sistemleri üzerinde pek çok açıdan önemli etkileri olan yanlış uygulama korkusuna yol açtığını göstermektedir. Özellikle hekimlerin kendi yanlış uygulama deneyimlerinin, yanlış uygulama korkusu üzerindeki etkisi, meslektaşlarının yanlış uygulama deneyiminden daha yüksektir.