Nadir gorulen Brevundimonas spp. kaynakli enfeksiyonlarin tek merkezli degerlendirilmesi ve literatur taramasi


Sarıcaoğlu T.

10. Turkiye EKMUD Uluslararasi Bilimsel Kongresi , Ankara, Turkey, 25 - 29 May 2022, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Brevundimonas spp. non-fermantatif, gram-negatif basillerdir. Günlük hayatta çevreden izole edilebilir; toprak ve özellikle nehir, deniz, termal banyo suları, hastane su sistemleri gibi farklı su kaynaklarında canlılığını sürdürebilir bakterilerdir. İnsanlarda nadiren etken olmakla birlikte kolaylaştırıcı faktörler bulunması halinde nozokomiyal enfeksiyonlara sebep olabilirler. Brevundimonas diminuta ve Brevundimonas vesicularis, daha önce Pseudomonas cinsinin IV. Grup üyeleri olarak sınıflandırılmış ve sırasıyla Pseudomonas diminuta ve Pseudomonas vesicularis olarak adlandırılmış, insan enfeksiyonlarında en sık izole edilen iki türdür. İnvaziv enfeksiyon için bilinen risk faktörleri arasında uzamış hastane yatışı, yoğun bakım ünitesinde yatış, mekanik ventilasyon ihtiyacı, kalıcı kateter varlığı, daha önce çeşitli enfeksiyonlar nedeni ile antibiyotik kullanımı, immünsupresif durum, altta yatan malignite ve organ nakilleri gibi durumlar yer almaktadır. Bilimsel literatürde Brevundimonas spp. kaynaklı bakteriyemi, infektif endokardit, spontan bakteriyel peritonit, nefrit, keratit, ampiyem, pnömoni, üriner sistem enfeksiyonları bildirilmiştir. Yaygın olarak insanda enfeksiyona sebep olan 2 tür B.diminuta ve B. Vesicularis tanımlanmıştır. Klinikte farklı şekillerde görülebilmekle birlikte antimikrobiyal duyarlılık spektrum farklılığı ile de dikkat çekicidir. Literatürde yer alan vakalarda mikroorganizmalar genellikle aminoglikozidlere ve karbapenemlere duyarlı iken sefalosporin ve kinolon gruplarına dirençlidir. Çalışmamızda hastanemizdeki Brevundimonas spp. ilişkili verilerin değerlendirilmesi ve literatür karşılaştırılması ile Brevundimonas spp. ait enfeksiyonların daha kolay tanınması, güvenilir ve etkin tedavi yaklaşımının belirlenmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.