Examining the Metaphorical Perceptions of Cheating among Pre-Service Teachers


Creative Commons License

PEHLİVAN H., MERCAN G.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.789-810, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study is to investigate teacher candidates' metaphorical perceptions of cheating. The phenomenology approach, one of the qualitative research methods, was utilized for the research. The study group consisted of 180 teacher candidates enrolled in the 2019-2020 academic year at the Hacettepe University Faculty of Education. An interview form comprised of two questions (gender and department) to determine the demographic characteristics of the study group and two semi-structured open-ended questions were used to determine the perspectives of prospective teachers regarding the examination of metaphorical perceptions of cheating. Using the MAXQDA 2018 program and the content analysis technique, the data were analyzed. According to the findings of the study, students who have a favorable view of cheating view it as a talent and a tool to be used in difficult circumstances. Additionally, there is a subset of students who view cheating as a means of aiding one another and as an adrenaline-inducing factor. From this perspective, the fact that the majority of students, particularly education faculty students, view cheating negatively is a positive factor for both the students and the education system. Furthermore, it has been observed that the majority of education faculty students have a negative view of the cheater. When they begin their careers, it is believed that these pre-service teachers will not allow their students to cheat and will provide a quality education.
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının kopya çekme davranışına yönelik metaforik algılarının incelenmesidir. Araştırmanın amacına yönelik olarak, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2019-2020 öğretim yılında öğrenim gören 180 öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmanın çalışma grubunun demografik özelliklerini belirlemeye yönelik iki soru (cinsiyet ve bölüm) ve öğretmen adaylarının kopya çekmeye davranışına yönelik metaforik algılarının incelenmesine yönelik görüşlerinin belirlenmesine yönelik iki yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler MAXQDA 2018 Programı ile içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kopya çekmeye yönelik olumlu bir bakış açısına sahip öğrenciler bunu bir yetenek olarak algılamakta ve zor duruma düştüğünde kullanılacak bir araç olarak düşünmektedir. Kopya çekmeyi bir yardımlaşma aracı olarak düşünen ve adrenalin salgılaması nedeniyle heyecan duymaya sebep olan bir unsur olarak düşünen öğrenci grubu da bulunmaktadır. Bu açıdan ele alındığında öğrencilerin özellikle eğitim fakültesi öğrencilerin çoğunun kopya çekmeyi olumsuz olarak algılaması hem kendileri için hem de eğitim sistemi için olumlu bir unsur olarak düşünülebilir. Ayrıca eğitim fakültesi öğrencilerinin büyük bir bölümünün kopya çeken kişiye yönelik olumsuz bir bakış açısı olduğu görülmüştür. Bu öğretmen adaylarının meslek hayatına atıldığında öğrencilerinin kopya çekmesine izin vermeyeceği ve kaliteli bir öğrenme sağlayacağı düşünülebilir.