The validity and reliability study of the scale of the perceived sociability of online learning environments


BARDAKCI S.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.43, no.1, pp.17-39, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to adapt The Perceived Sociability Scale of Computer-Supported Collaborative Learning Environments developed by Kreijns, Kirschner, Jochems and Buuren (2007) to online learning environments in Turkey. The original scale is in English and includes 10 items. Firstly, the original scale was translated into Turkish, and experts’ critics were obtained. Afterwards, both the English and Turkish forms were administered to students (n=31) of Başkent Universty Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) Department in a one-week interval in order to determine the equivalency of these two forms. The construct validity studies were carried out on 94 CEIT students attending to Ankara, Hacettepe and Başkent Universities. Results showed that the Turkish version has one factor and consisted of 10 items like the original scale. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient was also obtained as .82.
Bu araştırmanın amacı Kreijns, Kirschner, Jochems ve Buuren (2007) tarafından bilgisayar destekli ortaklaşa öğrenme ortamlarına yönelik olarak geliştirilen Algılanan Sosyalleşme Ölçeği’nin Türkçeye ve çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik uyarlamasını gerçekleştirmektir. Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeği tek faktör altında toplanmış beşli Likert tipinde 10 önermeden oluşmaktadır. Uyarlama sürecinde ölçek Türkçeye çevrilmiş ardından dil ve eğitim teknolojisi alanında uzman yedi öğretim üyesinin değerlendirmeleri alınmıştır. Dilsel eşdeğerlik çalışmaları Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde (BÖTE) öğrenim görmekte olan 31 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliği çalışmaları Ankara, Hacettepe ve Başkent Üniversitesi BÖTE bölümlerinde öğrenim görmekte olan ve çevrimiçi öğrenme deneyimine sahip 94 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda Türkçe ölçeğin özgün formundaki yapısını koruduğu görülmüştür. Türkçe forma ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .82 olarak belirlenmiştir.