Efficiency Analysis of State Universities: A Case of Turkey


Ozel G.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.3, pp.124-136, 2014 (SSCI) identifier identifier

Abstract

 The purpose of this study is to determine the efficiencies of the state universities by using data envelopment analysis (DEA) which is a performance measurement method for increasing the efficiency of educational institutions. Furthermore, state universities are ranked with the help of super-efficiency model. For this purpose, the number of professor the number of associate professor the number of assistant professor, the number of research assistants and total budget expenses are used as input variables, the number of undergraduate and graduate students, the number of graduate students, the number of projects, the number of international publications are used output variables for 52 state universities in Turkey for year of 2009-2010. The results show that Çukurova University, Dokuz Eylül University, Galatasaray University, Gazi University, Karadeniz Technical University, and Middle East Technical University are super-efficient for the academic year 2009-2010. Besides, Cumhuriyet University is the most inefficient state univeristy in Turkey. Furthermore, Yıldız Technical University, Dumlupınar University, Marmara University, Muğla University, Ankara University, Mustafa Kemal University, Istanbul Technical University, Erciyes University, Istanbul University, Gazi University, Sakarya University, Afyon Kocatepe University, Hacettepe University, Atatürk University, Anadolu University, and Ondokuz Mayıs University are found to be efficient for the academic year 2009-2010. In conclusion, the overall average efficiency of the state universities is low which means that the universities are technically inefficient. This can be interpreted as the higher education sector performing equally not well for the academic year 2009-2010.

Bu çalışmanın amacı, eğitim kurumlarında verimliliği arttırmaya yönelik bir performans ölçüm yöntemi olan veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye’deki devlet üniversitelerinin etkinliğini belirlemek ve süper-etkinlik modeli ile etkinlik açısından sıralamalarını yapmaktır. Bu amaçla çalışmada Türkiye’deki 52 devlet üniversitesine ait 2009-2010 öğretim yılındaki toplam bütçe giderleri, profesör sayısı, doçent sayısı, yardımcı doçent sayısı, araştırma görevlisi sayısı girdi değişkenleri, ön lisans ve lisans öğrenci sayısı, lisansüstü öğrenci sayısı, proje sayısı, uluslararası yayın sayısı çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 2009-2010 öğretim yılında süper-etkin devlet üniversiteleri olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, etkinlik değeri en düşük üniversite Cumhuriyet Üniversitesi’dir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nin 2009-2010 öğretim yılında etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Devlet üniversitelerinin genel ortalama etkinlik değerinin düşük olması yükseköğretim sektörünün 2009-2010 öğretim yılında iyi performansa sahip olmadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.