Türkiye’de Kanser İnsidansı ve Farkındalık Etkinlikleri ile Google Çevrimiçi Arama Hacmi Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Araştırma


Creative Commons License

Bayın Donar G.

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.353-360, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between cancer incidence and Google search volumes for the six common types of cancer in Turkey. A second aim of the research is to determine whether online search activities are affected by awareness months for different cancer types. Study Design: A retrospective study was conducted by comparing the incidence of cancer between 2006 and 2017 for the cancers of lung, breast, stomach, prostate, colon and bladder published by IHME (The Institute for Health Metrics and Evaluation) and the Google Trends Search Volume designed by Google. The relationship between annual cancer incidence and Google Search Volume for selected cancer types was tested by Spearman Correlation analysis. Then, it was tested whether there was a difference in Google Search Volume averages of cancer types by months. Results: Google Search Volume has been found to have a significant and positive relationship with the incidence of stomach, colon and bladder cancers. In addition, it was concluded that cancer online searches were affected by awareness campaigns. Breast cancer had the highest Google search volume in October, which was determined as “Breast Cancer Awareness Month” and colon cancer was high in March, which was determined as “Colon Cancer Awareness Month”. Conclusion: These results indicate that online searches may reflect public awareness of the underlying cancer epidemiology. Enhanced understanding of online search patterns can increase traditional epidemiological surveillance, provide opportunities for targeted patient engagement, and enable the assessment of community awareness activities.

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki kanser insidansı ile çevrimiçi Google arama hacimleri arasındaki ilişkiyi 6 yaygın kanser türü için araştırmaktır. Araştırmanın ikinci bir amacı ise online arama faaliyetlerinin farklı kanser türlerine yönelik farkındalık aylarından etkilenip etkilenmediğini ortaya koymaktır. Çalışma Planı: IHME (The Institute for Health Metrics and Evaluation) tarafından yayınlanan akciğer, meme, mide, prostat, kolon ve mesane kanserleri için 2006 ile 2017 yılları arasındaki kanser insidansları ile Google’ın konu aramalarının sıklığını ölçmek için tasarladığı Google Trends Göreli Arama Hacmi karşılaştırılarak, retrospektif bir araştırma yapılmıştır. Seçilen kanser türleri için yıllık kanser insidansı ile Google Arama Hacmi arasındaki ilişki, Spearman Korelasyon analizi ile test edilmiştir. Ayrıca aylara göre kanser türlerinin Google Arama Hacmi ortalamalarında farklılık olup olmadığı test edilmiştir. Bulgular: Google Arama Hacminin mide, kolon ve mesane kanserlerinin insidansları ile anlamlı ve pozitif ilişkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, kanser çevrimiçi aramalarının düzenlenen farkındalık kampanyalarından etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle meme kanserinin “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlenen ekim ayında en yüksek Google arama hacmine sahip olduğu ve kolon kanserinin “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlenen Mart ayında yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Bu sonuçlar, internette yapılan çevrimiçi aramaların altta yatan kanser epidemiyolojisinin neden olabileceği kamu bilincini yansıtabileceğini göstermektedir. Çevrimiçi arama kalıplarının gelişmiş bir şekilde anlaşılması, geleneksel epidemiyolojik sürveyansı artırabilir, hedeflenen hasta katılımı için fırsatlar sağlayabilir ve toplumda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetlerin değerlendirilmesine olanak sağlayabilir.