Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegrasyonunun Etkinlik Kuramı’na Göre İncelenmesi


DEMİRASLAN ÇEVİK Y. , USLUEL Y.

Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.23, ss.38-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 23
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.38-49

Özet

Problem Durumu: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin öğrenme-öğretme sü- recine entegrasyonu, BİT araçları, öğretmenler, öğrenciler, okul yönetimi, eğitim programları ve okul kültürü gibi birçok dinamiği içinde barındıran karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Bu sürecin etkililiği açısından BİT uygulamalarının içinde bulunduğu sosyo-kültürel bağlamla birlikte ele alınması önemli görünmektedir (Sutherland, 2004; Lim & Hang, 2003; Lim, 2002; Kennewell, 2001; Somekh, 2001). Araştırmanın Amacı/Araştırma Soruları: Bu çalışmada, BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu ile ilgili olarak, sürece katılan farklı katılımcılar (öğretmenler, öğrenciler, okul yönetimi, BİT koordinatörü), süreçte kullanılan BİT araçları ve entegrasyon sürecinin gerçekleştiği bağlam, sosyo-kültürel bir yaklaşım olan Etkinlik Kuramı çerçevesinde ele alınmıştır. Araştırmanın Yöntemi: Araştırmada BİT’in kullanıldığı bağlamdaki etkinliklerin ve kişiler arası süreçlerin bütünsel bir bakış açısıyla incelenmesi amacıyla örnek olay çalışması yapılmıştır. Araştırma katılımcıları Fen Bilgisi öğretmeni, Sosyal Bilgiler öğretmeni, BİT koordinatörü ve iki öğrenci grubundan oluşmuştur. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler, ders gözlemleri, video kayıtları ve odak grup görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi, frekans analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Bulguları ve Sonuçları: Araştırmanın sonucunda BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunda BİT araçlarına erişimin yanı sıra, BİT ile birlikte kullanı- lan öğretim yöntemlerinin, sınıf yönetiminin, öğrencilerin bilgi-beceri düzeylerinin ve motivasyonlarının etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca entegrasyon sü- recinde okul yönetiminin desteği ile öğretmenler arası işbirliğini sağlamada BİT koordinatörünün rolünün önemi ortaya konulmuştur. Öneriler: Sonuç olarak BİT’in öğrenme-öğretme sürecine etkili entegrasyonu için öğretmenlerin yeterli donanım ve yazılıma, BİT kaynaklarına erişime ve okul yönetiminin desteğine ihtiyaçları vardır. Ayrıca BİT’in öğretim programına entegrasyonunun sağlanması, bu noktada öğretmenlere derslerinde BİT’i kullanmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak hizmet içi eğitimlerin sunulması önemli görünmektedir.