Selection of authentic materials and their suitability for use in teaching French as a foreign language


Aydın B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.27, pp.710-727, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The foreign language textbooks chosen in line with the programs aiming to enable the learners, who are the main actors of the learning process, to complete the learning process effectively, constitute one of the most important course materials for the teachers. These books offer activities that help learners develop their four basic skills. In particular, textbooks that enrich the learning environment and bring the shared culture of the learned language to the classroom environment, in which authentic materials are selected and used, play an important role in student motivation. These materials, which are created for the authentic communication needs of native speakers of the learned  language, also offer the learners the most natural state of the language. It is indispensable for contemporary methods whose aim is to make acquire the ability to communicate in a foreign language. In this study, it is aimed to determine the authenticity levels of the materials used in the activities aimed at acquisition of reading comprehension skills of a course book used in the FLT. For this purpose, each educational unit was examined separately in terms of the authenticity level of the proposed materials, in the light of criteria compiled from researchers who have worked in this field before. It has been tried to determine the authenticity levels of all the materials that make up the corpus, as well as to determine the authenticity levels of the educational units separately. Findings were reached according to material types and criteria, and suggestions were developed based on these findings.

Öğrenme sürecinin temel aktörü olan öğrenenlerin öğrenme sürecini etkin biçimde tamamlayabilmelerini hedefleyen programlar doğrultusunda seçilen yabancı dil öğretim kitapları öğretenlerin en önemli ders malzemelerinden birini oluşturmaktadır. Eğitbilimsel temeller üzerinde, öğrenme kuramlarına ve öğretim tekniklerine uygun olarak hazırlanan bu kitaplar öğrenenlere dört temel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkinlikler sunmaktadır. Bu etkinliklerin çıkış noktasını oluşturan belgelerin seçimi alan uzmanlarının, kitap yazarlarının ve araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Özellikle öğrenme ortamını zenginleştiren, öğrenilen dilin paylaşılan kültürünü sınıf ortamına taşıyan özgün belgelerin seçildiği ve kullanıldığı ders kitapları öğrenci güdülenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Öğrenilen dili anadili olarak konuşanların özgün iletişim gereksinimleri için oluşturduğu bu belgeler öğrenenlere dilin en doğal halini de sunmaktadır. Bu nedenle de amacı yabancı dilde iletişim kurma becerisi kazandırmak olan çağdaş yöntemlerin vazgeçilmezidir. Bu çalışmada Fransızcanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan bir ders kitabının okuduğunu anlama becerisi kazandırmaya yönelik etkinliklerinde kullanılan belgelerin seçiminde ölçütlere ne oranda uyulduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, her eğitsel birim, daha önce bu alanda çalışma yapmış araştırmacılardan derlenen ölçütler ışığında, önerilen belgelerin ölçütlerle uyumu açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Bütünceyi (“Le nouvel Edito Niveau B1”) oluşturan tüm belgelerin ayrı ayrı ölçütlere uyumu belirlenmeye çalışıldığı gibi eğitsel birimler de ayrı ayrı bu açıdan incelenmiştir. Çalışmada belge türlerine ve ölçütlere göre de bulgulara ulaşılmış ve bu bulgulardan hareketle öneriler geliştirilmiştir.