Çocuk İhmali ve İstismarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


DEMİRCİOĞLU H., IŞIK E.

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.52, pp.313-351, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öğretmenler, ihmal ve istismarın erken dönemde fark edilebilmesi, önlenebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi noktasında en önemli insan kaynaklarından biridir. Öğretmenlerin görüşlerinin ortaya konmasının, onların ihmal ve istismar ile ilgili olan düşünce ve yaklaşımlarını belirginleştirmeye, dolayısı ile mevcut durumu da görünür kılmaya yardımcı olacağı öngörülmüştür. Bu nedenle, yapılan çalışmada çocuk ihmal ve istismarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması türünde olan bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bulunan okul öncesi, branş ve rehber öğretmenlerinden oluşan 202 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış ‘Öğretmen Bilgi Formu’ (22 madde) kullanılmıştır. Form katılımcılara elektronik ortamda yayınlanan bir anket aracılığıyla ulaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi sonrasında elde edilen verilere ilişkin önce kodlar belirlenmiş ve bu kodlardan yola çıkılarak kategoriler elde edilmiş, bu kategorileri tanımlayan öğretmen görüşlerinden alıntılar yapılmıştır. Sonuçta, öğretmenlerin ihmali daha çok fiziksel ve temel ihtiyaçlarının karşılanmaması, cinsel istismarı çocuğu rahatsız eden her türlü dokunuş, fiziksel istismarı çocuğa dayak atma, duygusal istismarı aşağılama/hakaret etme ve ekonomik istismarı çocuğu çalıştırma şeklinde tanımladıkları görülmüştür