Tıp öğrencileri ve kozmetik amaçlı tıbbi müdahaleler: deneyim ve tutumların belirlenmesi


Paksoy Erbaydar N. , Kara Ş. A.

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.1147

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1147

Abstract

GiriĢ ve Amaçlar: Estetik/kozmetik amaçlı tıbbi müdahaleler 21. yüzyılda artmıĢtır. Bu çalıĢmayla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 öğretim yılı Dönem VI öğrencilerinin, estetik/kozmetik amaçlı tıbbi müdahalelerle ilgili deneyimlerinin ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araĢtırmaya 274 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırma verileri online uygulanan bir veri toplama formuyla toplanmıĢ; katılımcıların sosyodemografik ve kozmetik amaçlı tıbbi müdahalelerle iliĢkili özellikleri, konuya iliĢkim eğitim alma, gözleme ve kendilerine yaptırma durumlarını içeren sorularla birlikte ‗Estetik Cerrahiyi Kabul Ölçeği (ECKÖ)‘ kullanılmıĢtır. ECKÖ‘den alınan puan arttıkça estetik/kozmetik amaçlı cerrahi müdahaleleri kabul düzeyi artmaktadır. Veriler düzenlenerek, sayı ve yüzde dağılımlar Ģeklinde analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın yürütülebilmesi için resmi izinler ve öğrenci yazılı onamları alınmıĢtır. Bulgular: Katılımcıların %51,5‘i (n=141) kadın, yaĢ ortalamaları 23,6±1,1‘dir ve %47,8‘inin ailelerinin ekonomik durumu ―iyi‖dir. AraĢtırmaya katılan kadınların %29,1‘i (n=41), erkeklerin %16,5‘i (n=22), estetik/kozmetik amaçlı tıbbi müdahale yaptırırken (p=0,010), 63 kiĢi 72 estetik/kozmetik amaçlı tıbbi müdahale yaptırmıĢtır (1,14 ± 0,353 SS). Estetik/kozmetik amaçlı tıbbi müdahale yaptıranların %56,0‘sı (n=35) estetik amaçlı diĢ tedavisi, %35,0‘i (n=22) lazer uygulamaları, %7,9‘u (n=5) estetik ve fonksiyonel burun düzeltmesi yaptırmıştır. Katılımcıların ECKÖ puan ortalaması 53,7±19,7; en küçük en büyük değerler 15 ve 105‘tir. Cinsiyete göre ECKÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p=0,937). Estetik/kozmetik amaçlı tıbbi müdahale yaptıran katılımcıların ölçek puanlarının ortancası 66,0 iken, estetik/ kozmetik amaçlı tıbbi müdahale yaptırmayan katılımcıların ölçek puanlarının ortancası 49,0‘ dur (p<0,001). Ailesinde ya da arkadaşları arasında estetik/kozmetik amaçlı tıbbi müdahale yaptıran birey bulunan katılımcıların ölçek puan ortalamaları bulunmayanlardan anlamlı olarak farklıdır (sırasıyla p=0,006 ve p=0,003). Sonuç ve Öneriler: Estetik/kozmetik amaçlı tıbbi müdahaleler konusunda tıp öğrencilerinin eğitiminde etik, hukuk ve uygulama açısından yaklaĢımın ne olması gerektiği açıklığa kavuşturulmalıdır. Tıp eğitiminde estetik/kozmetik müdahalelerin farklı bakıĢ açılarını içerecek biçimde ele alınması yararlı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Estetik Müdahale, Kozmetik Müdahale, Beden Algısı, Tıp Öğrencisi