Özel Yetenekli Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Algıladıkları Psikolojik Kontrol Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

DEMİRCİOĞLU H., IŞIK E., TUTAŞ ÖNDAŞ S.

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.51, pp.381-400, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was conducted to examine the psychological control levels perceived by the parents of gifted children according to various variables. The psychological control levels perceived by the parents of gifted children were discussed in terms of children's gender, age, sibling status, and parents’ age, educational status and level of happiness. The sample of the research consists of 186 children between the ages of 11-18 who were attending at Yasemin Karakaya Science and Art Center (BİLSEM) in Ankara. The study was designed according to the scanning model and the cross-sectional scanning design of quantitative research methods. In order to determine the psychological control levels perceived by the parents of the gifted children "Psychological Control Scale" was used and to determine the demographic information ‘Personal Information Form’ was used which was developed by researchers. The data obtained in the study was found to be distributed normally, and therefore, independent sample groups t-test were used for paired comparisons; one-way analysis of variance (ANOVA) method was used for multiple comparisons. As a result of the study, it was found that the psychological control levels perceived by the parents of the gifted children showed a significant difference according to the age of the gifted children, the status of having a sibling, the happiness level of the parents and the educational status of the mothers; on the other hand, it was found that there was no significant difference according to the gender of the gifted children and the age of the parents and the educational status of the father. 

Bu araştırma, özel yetenekli çocukların ebeveynlerine yönelik algıladıkları psikolojik kontrol düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Özel yetenekli çocukların ebeveynlerine yönelik algıladıkları psikolojik kontrol düzeyleri çocukların cinsiyeti, yaşı, kardeş durumu ile ebeveynlerin yaşı, eğitim durumu ve mutluluk düzeyi açısından ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bulunan Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) öğrenim gören 11-18 yaş arası 186 çocuk oluşturmuştur. Araştırma, nicel tarama yöntemlerinden tarama modeline ve kesitsel tarama desenine göre tasarlanmıştır. Verilerin elde edilmesinde, özel yetenekli çocukların ebeveynlerinden algıladıkları psikolojik kontrol düzeylerini belirlemek amacıyla ‘Psikolojik Kontrol Ölçeği’ ile demografik bilgileri edinmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılım sergilediği ortaya konmuş ve bu nedenle, ikili karşılaştırmalar bağımsız örneklem grupları için t-testi; çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, özel yetenekli çocukların ebeveynlerine yönelik algıladıkları psikolojik kontrol düzeylerinin, özel yetenekli çocukların yaşları, kardeşe sahip olma durumları ile ebeveynlerin mutluluk düzeyi ve annelerin eğitim durumu açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği; buna karşın özel yetenekli çocukların cinsiyeti ile ebeveynlerin yaşı ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.