The Intergeneratıonal Actıvıtıes: Perspectıves Of Young Grandchıldren


Öztürk M. S., Hazer O.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.53, pp.55-77, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research was conducted to determine the activities of young grandchildren with their grandparents and the factors affecting them. The research was conducted on grandchildren aged between 12 and 18 and living in the Keçiören district of Ankara. The sample size of 511 students was determined using a random sampling method in this area of elementary and high school. The questionnaire included the demographic characteristics of the grandchildren and their grandparents, and the geographic distance and frequency of contact between grandparents. The grandchildren were asked about activities undertaken with their grandparents, based on a list of 10 different kinds of possible intergenerational activities. The ranking of the activities undertaken with the grandmothers of participant grandchildren included television viewing (maternal grandmother 32.3%; paternal grandmother 28.7%), religious activities (maternal grandmother 27%; paternal grandmother 25.9%), discussions (maternal grandmother 23.6%; paternal grandmother 22.1%), and traveling (maternal grandmother 20.2%; paternal grandmother 17.2%). The ranking of the activities with the grandfathers of participant grandchildren included television viewing (maternal grandfather 29.5%; paternal grandfather 26.1%), religious activities (maternal grandfather 23.2%; paternal grandfather 23.2%), discussions (maternal grandfather 23.2%; paternal grandfather 21.4%), and shopping (maternal grandfather 18.2%; paternal grandfather 16.8%). Among the grandchildren, the rate of activities such as doing homework and going to the cinema/theater with their grandparents was very low. In the study, we also examined the impact of factors such as the adolescent's gender, the frequency of contact with their grandparents, the grandparent's age, education level, and perceived health in relation to the activities of grandchildren with their grandparents. For example, in this research shows that one finds a strong positive relationship between intergenerational activities and geographical proximity. The strongest relationships are observed with everyday activities like watching television.

 Bu Araştırma genç torunların büyük ebeveynleri ile birlikte yaptıkları aktiviteleri ve bu aktiviteleri etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Ankara ilinin Keçiören Bölgesinde yaşayan 12-18 yaş arasındaki gençlerle yapılmıştır. Çalışmada ilköğretim ve lisede okuyan tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 511 öğrenci örneklem sayısını oluşturmaktadır. Anket formunda genç torunların ve büyük ebeveynlerin demografik özelliklerine, coğrafi uzaklık ve görüşme sıklığına ilişkin sorular yer almaktadır. Ayrıca ankette torunların büyük ebeveynleri yaptıkları 10 nesiller arası faaliyete ilişkin sorular sorulmuştur. Bu araştırmada; ergenlerin büyükbabaları ile her zaman yaptıkları aktiviteler arasında, televizyon izleme (anne tarafından büyükbaba %29,5; baba tarafından büyükbaba %26,1), dini faaliyetlerde bulunma (anne tarafından büyükbaba %23,2; baba tarafından büyükbaba %23,2), bir konu hakkında konuşma (anne tarafından büyükbaba %23,2; baba tarafından büyükbaba %21,4), alışverişe gitmenin (anne tarafından büyükbaba %18,2 baba tarafından büyükbaba %16,8), önde geldiği bulunmuştur. Torunlara göre büyük ebeveynleri ile ev ödevlerini yapma ve sinema/tiyatroya gitme faaliyetleri çok düşük oranlardadır. Bu araştırmada ayrıca, torunların büyük ebeveynleri ile yaptıkları faaliyetleri etkileyen görüşme sıklığı, büyük ebeveynin yaşı, eğitim düzeyi ve sağlık durumu gibi faktörler araştırılmıştır. Örneğin, çalışmada nesiller arası aktiviteler ile coğrafi uzaklık arasında güçlü bir pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Bu güçlü ilişki televizyon izlemek gibi günlük aktivitelerde görülmektedir.