A retrospective analysis of our paclitaxel-eluting stent (Genius TAXCOR I) implantations and follow-up results


KABAKÇI G., CANPOLAT U., ATEŞ A. H., YORGUN H., SUNMAN H., KAYA E. B., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.39, no.8, pp.675-682, 2011 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

Objectives: We evaluated our paclitaxel-eluting stent (Genius TAXCOR I) implantations and follow-up results in patients with coronary artery disease. Study design: The study included 101 patients (75 men, 26 women; mean age 60±10 years) who underwent elective paclitaxel-eluting stent deployment for de novo native coronary artery lesions. Sixteen patients received two stents. Lesion types were as follows: type A (23.9%), type B1 (29.1%), type B2 (32.5%), and type C (14.5%). Twelve lesions (10.3%) exhibited mild tortuosity, 32 (27.4%) had mild calcification, 12 had (10.3%) an angulation of more than 45 degrees, while eight (7.7%) had thrombus. Following stent implantation, the patients were examined at 1, 6, and 12 months, and annually thereafter. The mean followup period was 48.9±5.7 months (range 35 to 60 months). Results: Stent implantation was successful in all the patients. The mean diameter stenosis was 82.8±9.9%, the mean stent diameter was 3.1±0.6 mm, and the mean stent length was 16.0±5.2 mm. During the follow-up period, 46 patients (45.5%) required coronary angiography, of which eight (17.4%) received target vessel revascularization, and four (8.7%) received target lesion revascularization. One patient (1.0%) died from sudden cardiac death. Conclusion: The clinical and angiographic follow-up results of this study involving relatively low- and intermediate- risk patients indicate that the use of the Genius TAXCOR I stents is effective and beneficial for the prevention of stent thrombosis and restenosis.
Amaç: Bu çalışmada, koroner arter hastalığı için uyguladığımız paklitaksel salınımlı stent (Genius TAXCOR I) işlemleri ve hastaların takip sonuçları değerlendirildi. Çalışma planı: Çalışmaya doğal koroner arterlerde saptanan yeni lezyona elektif olarak paklitaksel salınımlı stent yerleştirilen 101 hasta (75 erkek, 26 kadın; ort. yaş 60±10) alındı. On altı hastaya iki adet stent yerleştirildi. Lezyonların dağılımı tip A (%23.9), tip B1 (%29.1), tip B2 (%32.5) ve tip C (%14.5) şeklindeydi. On iki lezyonda (%10.3) hafif kıvrım, 32’sinde (%27.4) hafif kalsifikasyon, 12’sinde (%10.3) 45 dereceden fazla açılanma izlenirken, sekiz lezyonda (%7.7) trombüs vardı. Stent uygulamasından sonra hastalar 1, 6, 12. aylarda ve daha sonra yıllık olarak izlendi. Ortalama izlem süresi 48.9±5.7 ay (dağılım 35-60 ay) idi. Bulgular: Stent yerleştirme işlemi tüm hastalarda başarıyla gerçekleştirildi. Lezyonlarda ortalama darlık yüzdesi %82.8±9.9, ortalama stent çapı 3.1±0.6 mm, ortalama stent uzunluğu 16.0±5.2 mm idi. İzlem döneminde 46 hastada (%45.5) koroner anjiyografi gerekti. Bu hastaların sekizine (%17.4) hedef damar revaskülarizasyonu, dördüne (%8.7) hedef lezyon revaskülarizasyonu uygulandı. Bir hasta (%1.0) ani kardiyak ölüm nedeniyle kaybedildi. Sonuç: Göreceli olarak düşük-orta riskli bir hasta grubunu içeren bu çalışmanın klinik ve anjiyografik takip sonuçları, Genius TAXCOR I stentinin, stent trombozu ve tekrarlayan darlıkları önlemede etkili ve yararlı olduğunu göstermektedir.