INVESTIGATION OF THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING LEVELS OF CARE STAFF WORKING IN CHILD HOMES


Creative Commons License

İNCE KESER E., DEMİRCİOĞLU H.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.23, no.59, pp.389-426, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aimed to examine the psychological well-being levels of the care staff working in child homes. Purposeful sampling method was used in the study and 505 care staff (442 women, 63 men) working in child homes in NUTS 2 (26 sub-regions) provinces representing Turkey constituted the sample of the study. The research data were collected with the “Voluntary Participation Form”, “Information Form” and “Psychological Well-Being Scale”. Independent Groups t-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) were used in the analysis of the data. As a result of the study, it was found that the psychological well-being levels of the care staff differed significantly according to the age of the care staff, whether they met the emotional needs of their children, the frequency of having problems with their children, whether they received psychological support in the past, the frequency of participation in sports activities, and their level of knowledge about child development and education. In addition, the psychological well-being levels of the care staff differed significantly according to the working time in the child homes, the level of meeting the emotional needs of the children in the child homes, the frequency of having problems with the children which are responsible for in the child homes, but it was concluded that the psychological well-being levels of the care staff working in the child homes did not differ significantly according to the gender, education level, and chronic illness of the care staff. Findings were discussed in line with the literature and suggestions were presented.
Bu çalışmada çocuk evlerinde çalışan bakım elemanlarının psikolojik yönden iyi oluş düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış olup Türkiye’yi temsilen NUTS 2 (26 alt bölge) illerinde bulunan ve çocuk evlerinde çalışan 505 bakım elemanı (442 kadın, 63 erkek) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma verileri “Gönüllü Katılım Formu”, “Bilgi Formu” ile “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, bakım elemanlarının psikolojik iyi oluş düzeylerinin, bakım elemanlarının yaşlarına, kendi çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına, çocuklarıyla sorun yaşama sıklığına, geçmişte psikolojik destek alıp almadığına, sportif faaliyetlerine katılım sıklığına, çocuk gelişimi ve eğitimi konusundaki bilgi düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Bununla birlikte bakım elemanlarının psikolojik iyi oluş düzeylerinin, bakım elemanlarının çocuk evlerinde çalışma süresine, çocuk evindeki çocukların duygusal ihtiyaçlarını karşılama düzeylerine, çocuk evinde sorumlu oldukları çocuklarla sorun yaşama sıklığına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği ancak bakım elemanlarının psikolojik iyi oluş düzeylerinin, bakım elemanlarının cinsiyetine, eğitim düzeyine, kronik hastalığı olması durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular alan yazın doğrultusunda tartışılarak öneriler sunulmuştur.