Corporate Social Responsibility and Pharmaceutical Industry, Türkiye Practices: Traditional Review


Creative Commons License

Azak Sungur S., SÖZEN ŞAHNE B., YEĞENOĞLU S.

Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.82-91, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The concept of corporate social responsibility (CSR) has started to gain importance in time within globalization in the world, developments such as the increase in the level of social aware- ness of societies and the difficult competitive conditions of compa- nies. CSR is defined as companies taking an active role in solving social problems and contributing to increasing the level of social wel- fare by using their own resources on a voluntary basis. The concept of CSR covers many issues such as human rights, transparency and accountability, occupational health and safety, ethical business ap- proach, environmental protection, sustainable development, and the fight against corruption. CSR studies have developed over the years, and international declarations published in the field of CSR after 2000 have been guiding and encouraging for companies to work in the field of CSR. On the other hand, the pharmaceutical industry is one of the leading sectors which have strategic importance on a global scale, as it plays an important role in protection of health, providing treatment for diseases and maintaining a healthy life. For this reason, social ex- pectations are are quite high that pharmaceutical companies, whose human health is the focal point of all their activities, should take an active role in raising social welfare and increasing the quality of life. The role of the pharmaceutical industry is directly linked to the right to health, which is recognized as a fundamental human right by the United Nations. This is an indication that the sector is directly related to social responsibility in terms of its field of activity. In this review, CSR activities in Türkiye have been evaluated within the scope of the concept of CSR, which is gaining importance all over the world, and the importance of this concept for the pharmaceutical industry has been revealed.
Dünyada küreselleşmeyle birlikte, toplumların sosyal bilinç dü- zeyinin artışı ve şirketlerin rekabet koşullarının zorlaşması gibi geliş- meler çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) anlay ışı gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır. KSS, firmaların gönüllülük esa- sıyla kendi kaynaklarını kullanarak, toplumsal sorunlarının çözümünde etkin rol almaları ve toplumsal refah düzeyinin artırılmasına katkı sağ- lamaları olarak tanımlanmaktadır. KSS anlayışı, insan hakları, şeffaf- lık ve hesap verilebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, etik çalışma anlayışı, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma, yolsuzlukla mücadele gibi birçok konuyu kapsamaktad ır. KSS çal ışmaları yıllar içerisinde geli- şim göstermiş olup, 2000 y ılından sonra KSS alan ında yayımlanan uluslararası bildirgeler, şirketlerin KSS alanındaki çalışmaları için yol gösterici ve teşvik edici olmuştur. Öte yandan ilaç sektörü, sağlığın ko- runması, hastalıklara yönelik tedavi sunulmas ı, sağlıklı yaşamın sür- dürülmesinde önemli bir rolü olması nedeniyle küresel boyutta stratejik öneme sahip sektörlerin ba şında gelmektedir. Bu nedenle, tüm faali- yetlerinin odak noktasında insan sağlığı bulunan ilaç firmalarının, top- lumsal refahın yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına ilişkin aktif rol almalar ı gerektiği konusunda toplumsal beklentiler oldukça yüksektir. İlaç sektörünün rolü, Birleşmiş Milletler tarafından temel bir insan hakkı olarak kabul edilen sağlık hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu sektörün faaliyet alanı açısından sosyal sorumlulukla doğrudan iliş- kili olduğunun bir göstergesidir. Bu derlemede tüm dünyada önemi git- tikçe artan KSS anlay ışı kapsamında genel olarak Türkiye’deki KSS faaliyetleri de ğerlendirilmiş ve ilaç sektörü aç ısından bu kavram ın önemi ortaya konulmuştur.