EXAMINATION OF THE EMOTION REGULATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES


Bozkurt Yükçü Ş., Demircioğlu H.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.44, pp.442-466, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Considering people's daily life, it is seen that many feelings are experienced in the same day, but feelings cannot always be experienced naturally in order to sustain social relations. The individual is not independent of the environment in which he or she is living and the people around it. For this reason, it becomes very important to find ways to regulate one's feelings. The purpose of this research is to examine preschool children's emotion regulation skills in terms of various variables. The sample of the study selected by simple random sampling method, consisted of 240 parents and their children between the ages four-six who attend independent kindergartens located in Çankaya counties of Ankara during the 2015-2016 academic year. In this study conducted by descriptive screening model, General Information Form and Emotion Regulation Checklist were used. Kruskal Wallis-H Test, Independent Groups T Test, One Way Anova were used to analyze of data. According to the results of this study, emotion regulation skills of children differ based on mother’s age and educational status and monthly income but do not differ based on age, gender, number of siblings, father’s educational status, and mother’s and father’s working status.
İnsanın günlük yaşamı göz önünde bulundurulduğunda, aynı gün içerisinde birçok farklı duygunun deneyimlendiği ancak sosyal ilişkileri sürdürebilmek için her durum ve ortamda duyguların doğal seyrinde yaşanamadığı görülmektedir. Kişi duygularını yaşarken içinde bulunduğu ortam ve çevresindeki kişilerden bağımsız değildir. Bu nedenle kişinin duygularını düzenleme yolları bulması oldukça önemli hale gelmektedir. Bu araştırmanın amacı; okul öncesi dönemdeki çocukların duygu düzenleme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemi, basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bağımsız anaokullarına devam eden dört-altı yaş arası 240 çocuk ve ebeveynden oluşmaktadır. Betimsel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modelinde yürütülen araştırmanın veri toplama aşamasında; Genel Bilgi Formu ve Duygu Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi yapılırken Kruskal Wallis-H Testi, Bağımsız Gruplar-T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular üzerinden çocukların duygu düzenleme becerilerinin yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, anne çalışma durumu, babanın yaşı ve babanın eğitim durumuna göre farklılık göstermediği ancak annenin eğitim düzeyi, annenin yaşı ve ailenin aylık gelirine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.