Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid, Linkozamid ve Streptogramin B Direncinin Fenotipik Yöntemlerle Belirlenmesi ve Kinupristin/Dalfopristinin In Vitro Etkinliğinin Araştırılması


Creative Commons License

ÇİÇEK M., TUNCER Ö., SANCAK B., ŞENER B.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.47, pp.83-88, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: The increasing resistance against methicillin and macrolide in Staphylococcus aureus strains is an important problem in many countries. Quinupristin/dalfopristin (Q/D) which is a ribosomal protein synthase inhibitor, is a member of streptogramin group of antibiotics effective against staphylococci and other gram positive bacteria. In this study, we aimed to investigate the MLSB phenotypes and in vitro activity of Q/D among methicillin-resistant (MRSA) and methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) strains isolated from clinical samples of patients between May 2015 and April 2016 in Hacettepe University hospitals. Material and Methods: A total of 151 S. aureus strains were included in the study. The isolates were identified by using conventional methods and VITEK MS (bioMérieux, France). The resistance of the isolates to methicillin, has been determined with sefoxitin (30 µg) disc diffusion MLSB resistance was investigated by D-test method using erythromycin (15 μg) and clindamycin (2 μg) disks. Susceptibilities of isolates to methicillin, erythromycin, clindamycin and Q/D were determined by D-test method using erythromycin (15 µg)and clindamycin (2 µg) disks. Results: Of the 151 S. aureus isolates, 44 were MRSA and 107 were MSSA. Of the 48 MLSB resistant S. aureus isolates, 50% (24/48) revealed inducible type, 14.6% (7/48) constitutive type and 35.4% (17/48) MSB type MLS resistance. All S. aureus strains were found to be susceptible to Q/D. Conclusion: The results of the present study demonstrated that Q/D exhibited in-vitro inhibitory activity against both MRSA and MSSA isolates with or without MLSB resistance

Amaç: Staphylococcus aureus suşlarında artan metisilin ve makrolid direnci birçok ülkede önemli bir sorundur. Protein sentez inhibitörü olan kinupristin/dalfopristin (K/D), stafilokoklara ve diğer Gram pozitif bakterilere karşı etkili streptogramin grubu bir antibiyotiktir. Bu çalışmanın amacı, Mayıs 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde klinik örneklerden izole edilmiş metisiline dirençli (MRSA) ve duyarlı S. aureus (MSSA) suşlarında makrolid-linkozamid-streptogramin B (MLSB) direnç fenotiplerinin belirlenmesi ve bu izolatlara karşı kinupristin/dalfopristinin in vitro aktivitesinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Toplamda 151 S. aureus izolatı çalışmaya dâhil edilmiştir. İzolatlar konvensiyonel yöntemler ve VITEK MS (bioMérieux, Fransa) ile tanımlanmıştır. İzolatlardaki metisilin direnci sefoksitin (30 μg) disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. MLSB direnci eritromisin (15 μg) ve klindamisin (2 μg) disklerinin kullanıldığı D-test yöntemi ile araştırılmıştır. İzolatların metisilin, eritromisin, klindamisin ve K/D’e karşı in vitro duyarlılıkları EUCAST rehberine göre disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir.

Bulgular: Değerlendirilen 151 S. aureus izolatının 44’ü MRSA, 107’si MSSA olarak belirlenmiştir. MLSBdirenci gösteren 48 S. aureus izolatının %50’sinin (24/48) indüklenebilir, %14.6’sının (7/48) yapısal ve %35.4’ünün (17/48) MSB fenotipinde olduğu görülmüştür. Tüm S. aureus izolatları K/D’e karşı duyarlı bulunmuştur.

Sonuç: Sonuç olarak, verilerimiz K/D’nin, MLSB direnci olsa dahi hem MRSA hem de MSSA izolatlarına karşı in vitro koşullarda etkin olduğunu ortaya koymaktadır.