Adaptation of the Measures of Criminal Attitudes and Associates to the Turkish Language: Validity and Reliability Study


Creative Commons License

Nergiz H., İşıklı S.

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.32, no.2, pp.118-128, 2021 (SSCI) identifier identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5080/u23316
  • Journal Name: TURK PSIKIYATRI DERGISI
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), EMBASE, MEDLINE, Psycinfo, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.118-128
  • Keywords: Measurement of Criminal Attitudes and Associates, reliability, validity, crime, risk, dangerousness, PSYCHOLOGICAL INVENTORY, PREDICTING RECIDIVISM, PERSONALITY, BEHAVIOR
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: There are many biopsychosocial determinants among factors that trigger criminal behavior. Social variables such as the number of friends involved in criminal activity and the amount of time spent with them, as well as psychological processes such as sentiments of entitlement, antisocial attitudes of the individual can influence the possibility of getting involved in acts of crime. The purpose of this study was to adapt the Measures of
Criminal Attitudes and Associates (MCAA) to Turkish language and to test its reliability and validity of the Measurement of Criminal Attitudes and Associates (MCAA), adapted to the Turkish language (MCAA-TR).

Method: The Turkish version of the scale was tested on 202 adult convicts and 208 undergraduate university students. In order to assess the concurrent validity of the MCAA-TR, the UPPS Impulsive Behavior Scale and Criminal Thinking Scale (MCAA) were given to participants.

Results: Principal component analysis showed that the factor structure of the MCAA-TR was highly consistent with the original version of the scale. The Cronbach’s Alpha internal consistency was 0.86 for the total scale and ranged from 0.68 to 0.82 for subscales. Results of discriminant function analysis showed a classification efficiency of 77.6%. Also, the total sub-dimension scores of the MCAA-TR showed significant correlation with the
scores on the relevant sub-dimensions of the scales used to evaluate concurrent validity.

Conclusion: The MCAA-TR was found to be a valid and reliable tool for assessing crime related cognitions and attitudes

Amaç: Suç davranışını tetikleyen etkenler arasında biyopsikososyal pek çok neden bulunmaktadır. Bireyin antisosyal tutumları, suça ilişkin haklılık düşünceleri gibi psikolojik süreçlerin yanı sıra suç eylemine karışmış arkadaş sayısı ve bu arkadaşlarla geçirdiği zamanın miktarı gibi sosyal değişkenler de bir suç olayına karışma olasılığı üzerinde etkili
olabilen yapılardır. Bu çalışmanın amacı yetişkin bireylerde yukarıda bahsedilen yapıların ölçülmesinde kullanılan Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği’nin (SYTİÖ) (Measurement of Criminal Attitudes and Associates) ülkemizdeki psikometrik özelliklerinin sınanmasıdır.

Yöntem: Ölçeğin Türkçe formu, 202 yetişkin erkek hükümlü birey ve 208 lisans öğrencisinden oluşan bir katılımcı grubuna uygulanmıştır. Eşzamanlı geçerliği değerlendirmek için katılımcılara eşzamanlı olarak UPSS Dürtüsel Davranış Ölçeği ve Suçu Destekleyen Düşünceler Ölçeği verilmiştir.

Bulgular: Temel bileşenler analizi sonucunda ölçeğin Türkçe sürümünün faktör yapısının orijinal sürümle büyük oranda tutarlılık gösterdiği gözlenmiştir. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı tüm ölçek için 0,86 olduğu; alt boyutlar için de 0,68-0,82 aralığında değiştiği gözlenmiştir. Ayrıca SYTİÖ-TR’nin alt boyut toplam puanları eşzamanlı geçerliği
değerlendirmek için kullanılan ölçeklerin ilgili alt boyutlarıyla da anlamlı ilişki göstermiştir. Ayırt edici fonksiyon analizi sonuçlarına göre ölçek %77,6 oranında doğru sınıflandırma yapabilmektedir.

Sonuç: Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda ölçeğin ülkemizde suçla ilişkili bilişler ve tutumları ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır.