Rumination and Its Impact on Mental Health during the COVID-19 Pandemic


ÖCALAN S., ÖZÇETİN Y. S. Ü.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.4, pp.354-358, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The COVID-19 pandemic, which has been rapidly affecting the entireworld, affects people physically, cognitively, spiritually, and socially dueto its high contagiousness and mortality rates, its onset with asymptomaticsymptoms, its unpredictable future, and the lack of a cure. These effectsmay result in individuals struggling intensely against various thoughtsabout the process. This repetitive and disturbing way of thinking, calledrumination, which can occur in individuals’ stressful situations, canadversely affect their mental health. On the other hand, when ruminativethoughts are managed appropriately, they can empower individuals toexit the process and be replaced by positive thoughts. Therefore, duringthe COVID-19 pandemic, it is important to understand individuals’ruminative thinking systems regarding the process. This review aimed toexplain the concept of rumination during the COVID-19 pandemic andits possible effects on mental health.
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, yüksekbulaşıcılık ve ölüm oranları, asemptomatik belirtilerle başlaması, ön görülmez geleceği ve henüz bir tedavisinin bulunamaması sebebiyleinsanları fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal olarak etkilemektedir. Buetkiler, bireylerin sürece yönelik çeşitli düşüncelere karşı yoğun uğraşvermesi ile sonuçlanabilmektedir. Ruminasyon adı verilen, bireylerdestres yaratan durumlarda ortaya çıkabilen bu yineleyici ve rahatsız edi ci düşünce tarzı, bireylerin ruh sağlıklarını olumsuz etkileyebilmekte dir. Öte yandan, ruminatif düşünceler uygun işlendiklerinde bireylerinsüreçten güçlenerek çıkmalarına neden olabilmekte ve olumlu düşün celerle yer değiştirebilmektedir. Dolayısıyla COVID-19 pandemisindebireylerin sürece ilişkin ruminatif düşünce sistemlerinin anlaşılmasıönem arz etmektedir. Bu derlemede, COVID-19 pandemisi sürecinderuminasyon kavramı ve bu kavramın ruh sağlığı üzerine olası etkileri nin açıklanması amaçlanmıştır.