Pulmonary vein anatomy and its variations in a Turkish atrial fibrillation cohort undergoing cryoballoon-based catheter ablation


KOÇYİĞİT D., GÜRSES K. M., YALÇIN M. U., TÜRK G., EVRANOS B., CANPOLAT U., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.45, no.1, pp.42-48, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
  • Page Numbers: pp.42-48
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Pulmonary vein (PV) anatomy has drawn attention since assumption that atrial fibrillation (AF) may originate from PVs and that electrical isolation of PVs may be beneficial in eliminating these triggers. The present study aims to investigate PV anatomy and its variations in a sample of Turkish patients undergoing PV isolation (PVI) for AF.Methods: 250 patients underwent multidetector computed tomography before cryoballoon-based PVI for AF. PV and left atrial (LA) anatomy were evaluated in 3-dimensional epicardial reconstructions.Results: 980 PVs were observed. All PVs drained into the LA. Mean superoinferior (SI) dimension for each vein was significantly larger than mean anteroposterior (AP) dimension. Accessory PVs were only seen on right side. Accessory veins were significantly smaller in both AP and SI diameter than other veins. Right-sided PV ostia were more round. Expected anatomy of 2 atrial ostia for right upper and lower lobe veins on each side was seen in 94.8% of patients. Remainder had other variant anatomy in right PVs. Conjoined ostium in the LA was seen in 35.6% of patients.Conclusion: PV variations were common in Turkish AF cohort undergoing PVI, which may be important to know about prior to ablation therapy for procedural success.
Amaç: Atriyum fibrilasyonunun (AF) pulmoner venlerden (PV) köken alabildiği ve bu odakların ablasyon ile ortadan kaldırılabildiğinin öğrenilmesi üzerine PV anatomisine duyulan merak artmıştır. Bu çalışmada, AF için PV izolasyonu (PVİ) yapılan Türk hasta popülasyonunda PV anatomisi ve varyasyonlarının gösterilmesi hedeflenmektedir.Yöntemler: AF için kriyobalon ile PVİ yapılması planlanan 250 hastaya, işlem öncesinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi yapıldı. PV ve sol atriyum (LA) anatomisi üç boyutlu epikardiyal rekonstrüksiyonlar üzerinde incelendi.Bulgular: Toplam 980 PV gözlendi, hepsinin sol atriyuma açıldığı görüldü. Venlerin ortalama süperoinferiyor (SI) çapları ortalama ön-arka (AP) çaplarına kıyasla anlamlı olarak daha büyük saptandı. Aksesuvar PV'ler yalnızca sağ tarafta görüldü. Aksesuvar venlerin SI ve AP çapları, diğer venlerinkine kıyasla anlamlı olarak daha küçüktü. Sağ taraflı PV'lerin ostiyumları daha yuvarlaktı. Hastaların %94.8'inde sağ üst ve alt lob venleri beklenildiği üzere iki ayrı ostiyum ile LA'ya açılmaktaydı. Geri kalan hastalarda anatomik varyasyon, sağ PV'lerde gözlendi. LA'ya PV'lerin ortak ostiyum aracılığıyla açılma, hastaların %35.6'sında görüldü.Sonuç: Türk toplumunda PV anatomisinde çeşitlilikler sıklıkla görüldüğünden, PVİ öncesi PV anatomisinin detaylı değerlendirilmesi ablasyon tedavisinin başarısı için önemli olabilir.