The Predictive Role of the Sense of Family Cohesion in Adolescents’ Experiences of Exposure and Being Exposed to Cyberbullying


Creative Commons License

ERTOP M., Demircioğlu H.

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.11, no.30, pp.23-38, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to examine the predictive role of sense of family cohesion on adolescents’ cyberbullying experiences in terms of exposing others to cyberbullying and being exposed to cyberbullying. The sample of the study consisted of 501 high school students (363 girls and 138 boys) attending the 9th, 10th, 11th and 12th grades of public high schools in the Adapazarı district of Sakarya Province in the 2020-2021 school year. The data were collected with a “Personal Information Form”, the “Cyber Victim and Bullying Scale (CVBS)” and the “Sense of Family Cohesion Scale (SFCS)”. The study was designed according to the relational model, one of the quantitative research methods. Correlation and regression analyses were used in the analysis of the data. According to the findings obtained in the study, that there is a low negative correlation between cyberbullying and victimization and the sense of family cohesion, and that the sense of family cohesion has a statistically significant negative effect in predicting cyberbullying. The findings were discussed and interpreted within the framework of the concepts of cyberbullying and cyber victimization and the sense of family cohesion, and suggestions were made for practitioners.
Bu araştırmanın amacı, maruz kalma ve bırakma açısından ergenlerin sanal zorbalık yaşantıları üzerinde aile bütünlük duygusunun yordayıcı rolünü incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adapazarı ilçesine bağlı kamu liselerinin 9, 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden 501 lise öğrencisi (363’ü kız ve 138’i erkek) oluşturmuştur. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Siber Mağdur ve Zorbalık Ölçeği (SMZÖ)” ve “Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği (ABDÖ)” ile toplanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel modele göre tasarlanmıştır. Verilerin analizinde korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sanal zorbalık ve mağduriyet ile aile bütünlük duygusu arasında negatif yönde düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu ve aile bütünlüğü duygusunun sanal zorbalığı yordamada istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular, sanal zorbalık ve mağduriyet ile aile bütünlük duygusu kavramları çerçevesinde tartışılıp yorumlanmış ve uygulayıcılar için önerilerde bulunulmuştur.