The Acculturation Process of Human Movement and Its Dance with Our Brain: A Holistic Perspective


Demirhan G.

18. FIEPS European Congress, Ohrid, Macedonia, 31 May - 03 June 2024, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ohrid
  • Country: Macedonia
  • Page Numbers: pp.1
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Introduct)on The a&m of th&s presentat&on &s to exam&ne mental funct&ons and academ&c ach&evement &n the context of the acculturat&on process of human movement and &ts dance w&th our bra&n. The ma&n rat&onale for th&s &s that the grow&ng bra&n &n the evolut&onary process has enabled the f&ngers to perform more prec&se funct&ons. Moreover, thanks to the development of the cerebellum and motor cortex, the hands were able to move &ndependently and asymmetr&cally, and leg lengths &ncreased, enabl&ng large str&des and b&pedal upr&ght walk&ng. These phys&olog&cal changes &nd&rectly promote &ncreased attent&on, better process&ng, storage and retr&eval of &nformat&on, &ncreased pos&t&ve behav&our and cop&ng w&th challenges, and reduced feel&ngs of stress, pa&n, anx&ety and depress&on. Therefore, regular phys&cal act&v&ty, exerc&se and sport lead to pos&t&ve changes &n mental funct&on&ng and academ&c ach&evement. Research results prov&de &mportant clues &n th&s regard. Based on these explanat&ons, th&s presentat&on w&ll share the f&nd&ngs of research based on two d&fferent perspect&ves.


Study I: The effect of phys&cal act&v&ty-based m&nd breaks used &n academ&c courses &n secondary school on ach&evement scores.


Study II: Relat&onsh&ps between phys&cal act&v&ty level, health-related f&tness, academ&c ach&evement, and academ&c self-concept


Methodology Study I: In th&s study, a s&ngle group pretest-posttest model was appl&ed. The sample of the study cons&sted of a total of 129 secondary school students (65 g&rls and 64 boys) from the 5th, 6th, 7th and 8th grades. In the study, Demograph&c Informat&on Form (DIF), wh&ch &ncludes the demograph&c &nformat&on of the students, and Object&ve Comprehens&on Tests prepared by the M&n&stry of Nat&onal Educat&on were used to measure academ&c scores. Frequency, Percentage, Independent Groups T-Test, One-Way Analys&s of Var&ance (ANOVA) and Post-Hoc Tests (Tamhane's T2) were used to analyse the data.


Study II: In this research, the descriptive research method and purposeful sampling were used to determine the direction and level of change between the variables involved in the study. The relationship between variables was analyzed by Pearson correlation analysis. The socioeconomic level that could affect physical activity and academic achievement variable were equalized. After the equalization process, seventy-six girls (51,7 %), seventy-one boys (48,3%) totally 147 eighth grade student have participated in the study. The personal information form, physical activity questionnaire for adolescents, Fitnessgram Test Battery, national standardized academic achievement test and the academic self-concept subdomain of self-concept inventory wh&ch was used for data gathering tools. Kolmogorov-Sm&rnov and Pearson Correlat&on Coeff&c&ent tests were used to analys&s the data.


Results and D)scuss)on Study I: Accord&ng to the f&nd&ngs obta&ned from the analyses, &t was seen that phys&cal act&v&ty-based m&nd breaks were effect&ve on the ga&n score obta&ned &n Mathemat&cs and Rel&g&ous Culture and Moral Knowledge courses. No s&gn&f&cant effect was found &n Turk&sh, Sc&ence and Engl&sh courses.


Study II: As a result of the study, a weak pos&t&ve relat&onsh&p was found between students' phys&cal act&v&ty level and both academ&c ach&evement score and academ&c self-concept. In add&t&on, a pos&t&ve correlat&on was observed between health-related phys&cal f&tness parameters and academ&c ach&evement scores &n both g&rls and boys, wh&le no s&gn&f&cant correlat&on was found between health-related phys&cal f&tness parameters and academ&c self-concept scores &n both g&rls and boys. Conclus)on Study I: It can be sa&d that phys&cal act&v&ty breaks do not decrease academ&c ach&evement &n Turk&sh, Sc&ence and Engl&sh courses, but &ncrease academ&c ach&evement &n Mathemat&cs and Rel&g&ous Culture and Moral Knowledge courses.


Study II: As a result, &t can be sa&d that ch&ldren need phys&cal act&v&ty for the&r cogn&t&ve, affect&ve and phys&cal development so d&rect&ng ch&ldren to phys&cal act&v&ty, creat&ng phys&cal act&v&ty opportun&t&es &n the school env&ronment and allocat&ng more t&me to phys&cal act&v&t&es w&ll not affect ch&ldren academ&c ach&evement adversely.


Referances


• Bilgin, E., Bulca, Y & Demirhan, G. (2020). Relationships between physical activitylLevel, health-related fitness, academic achievement, and academic self-concept. EducatNon and ScNence, 45(202), 311-325.


• Vural, S. & Demirhan, G. (2022). The effect of physical activity-based brain breaks on gain score. Unpublished Master Thesis. Hacettepe University, Ankara, Türkiye. G"r"ş Bu sunumun amacı, zihinsel işlevleri ve akademik başarıyı, insan hareketinin kültürleşme süreci ve beynimizle dansı bağlamında incelemektir. Bunun temel gerekçesi, evrimsel süreçte büyüyen beynin parmakların daha hassas işlevler yerine getirmesini sağlamasıdır. Dahası, beyincik ve motor korteksin gelişimi sayesinde eller bağımsız ve asimetrik olarak hareket edebilmiş ve bacak uzunlukları artarak büyük adımlara ve iki ayaklı dik yürüyüşe olanak sağlamıştır. Bu fizyolojik değişiklikler dolaylı olarak dikkatin artmasını, bilginin daha iyi işlenmesini, depolanmasını ve geri getirilmesini, olumlu davranışların ve zorluklarla başa çıkmanın artmasını ve stres, ağrı, endişe ve depresyon duygularının azalmasını destekler. Dolayısıyla, düzenli fiziksel aktivite, egzersiz ve spor zihinsel işlevlerde ve akademik başarıda olumlu değişikliklere yol açar. Araştırma sonuçları bu konuda önemli ipuçları vermektedir. Açıklamalardan hareketle bu sunumda EkE farklı bakış açısına dayalı araştırmanın bulguları paylaşılacaktır.


Araştırma I: OrtaokuldakE akademik derslerde kullanılan fiziksel aktivite temelli zEhEn molalarının kazanım puanı üzerinde etkisi.


Araştırma II: Yedinci sınıf öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini pedometre kullanarak değerlendirmektir.


Yöntem Araştırma I: Bu çalışmada tek grup ön test-son test modeli uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 5, 6, 7 ve 8. sınıflardan 65 kız ve 64 erkek olmak üzere toplam 129 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin demografik bilgilerini içeren Demografik Bilgi Formu (DİF) ve akademik puanı ölçmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Nesnel Anlama Testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde Frekans, Yüzde, Bağımsız Gruplarda T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Post-Hoc Testleri (Tamhane's T2) kullanıldı.


Araştırma II: Araştırmaya, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulundan 72 gönüllü -35 erkek, 37 kız- 7.sınıf öğrencisi katıldı. Erkek öğrencilerin yaş ortalaması 12.48, vücut kütle indeksi (VKİ) 19.38 kg/m2 iken kız öğrencilerin yaş ortalaması 12.59, VKİ ise 21.15 kg/m2’dir. Çalışma öncesi, öğrencilere pedometre kullanımı ve uygulama sürecinde ne yapacakları anlatıldı. Öğrenciler, her sabah pedometreyi sıfırladı. Gece yatana kadar geçen sürede attıkları adım sayılarını, bir hafta boyunca onlara verilen günlük adım sayı tablosuna kaydederek tabloyu beden eğitimi öğretmenlerine teslim ettiler. Bir hafta boyunca –hafta içi, hafta sonu ve beden eğitimi dersinin olduğu gün- öğrencilerin attıkları adım sayılarının ortalamaları arasındaki toplam adım/gün farklarını incelemek için tekrarlanan ölçümlerde tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplarda t testi kullanılarak veri analizi yapıldı.


Results and D"scuss"on Araştırma I: Analizlerden elde edilen bulgulara göre, fiziksel aktivite temelli zEhEn molalarının Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden alınan kazanım puanı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Türkçe, Fen Bilimleri ve İngilizce derslerinde ise anlamlı bir etkiye rastlanmamıştır.


Araştırma II: Yapılan analizler sonucunda 7. sınıf öğrencilerinin hafta içi günde ortalama 8339 adım/gün


adım attıkları tespit edildi. Haftanın diğer günleri ile beden eğitimi ve spor dersinin olduğu güne [F(1-71)= 8.868 p<0.05] ve cinsiyete [F(1-71)= 26.252 p<0.05] göre anlamlı farklılıklar bulundu.


Conclus"on Araştırma I: Fiziksel aktivite molalarının Türkçe, Fen Bilimleri ve İngilizce derslerinde akademik başarıyı düşürmediği, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ise akademik başarıyı artırdığı söylenebilir. Araştırma II: Bu sonuca göre ortaokul öğrencilerinin hafta içi ve hafta sonuna göre beden eğitimi ve spor dersinin olduğu gün daha fazla adım atıkları söylenebilir.


Referances


Bulca, Y., Bilgin, E., & Demirhan, G. (2020). Ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin pedometre İle değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 31(1), 1-8. https://doi.org/10.17644/sbd.588694.


Vural, S. & Demirhan, G. (2022). The effect of physical activity-based brain breaks on gain score. Unpublished Master Thesis. Hacettepe University, Ankara, Türkiye.


Key words: Human movement and brain, holistic development, FEzEksel aktEvEte and academic achievement, braEn breaks and academEc achEevement