Effectiveness of Mesenchymal Stem Cell Therapy for COVID-19 Patients in the Intensive Care Unit: A Case-Control Study


Creative Commons License

Canbaz H., İdiz U. O., Cankar Dal H., Kaçıroğlu F., Taş S., Çubukçu H. C., ...More

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, vol.39, no.4, pp.222-229, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier identifier

Abstract

©Copyright 2022 by Turkish Society of Hematology | Turkish Journal of Hematology, Published by Galenos Publishing HouseObjective: Many methods are used in the treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19), which causes acute respiratory distress syndrome (ARDS), and there are conflicting reports in the literature regarding the results of mesenchymal stem cell (MSC) therapy, which is one of those methods. The aim of our study is to evaluate the effect of MSC treatment applied together with standard treatments on survival. Materials and Methods: This retrospective case-control study evaluates the survival effect of MSC treatment administered to patients treated in intensive care after the development of ARDS due to COVID-19 between March 2020 and March 2021. The age, gender, comorbid disease status, APACHE II score, and overall and comorbidity-based survival rates were compared between patients who received standard medical treatment (SMT) and patients who received MSC treatment together with SMT. Results: There were 62 patients in the group receiving only SMT and 81 patients in the group receiving SMT and MSC. No difference was observed between the groups in terms of age, gender, presence of comorbid diseases, or APACHE II scores. There were also no differences according to Kaplan-Maier analysis for the survival statuses of the groups. There was no serious adverse effect due to MSC treatment among these patients. Conclusion: Our study presents the largest case series in the literature, and it was observed that MSC treatment may not significantly affect overall survival or comorbid disease-based survival, in contrast to many other studies in the literature. Amaç: Akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) neden olan koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) tedavisinde birçok yöntem kullanılmakta olup, literatürde mezenkimal kök hücre (MSC) tedavisinin sonuçları ile ilgili çelişkili yayınlar bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı standart tedavilerle birlikte uygulanan MSC tedavisinin sağkalım üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif olgu kontrol çalışması, Mart 2020 ile Mart 2021 arasında COVID-19’a bağlı ARDS gelişmesi sonrası yoğun bakımda tedavi edilen hastalara uygulanan MSC tedavisinin sağkalım etkisini değerlendirmektedir. Çalışmada, standart medikal tedavi (SMT) alan hastalar ile SMT ile birlikte MSC tedavisi alan hastalar arasında yaş, cinsiyet, komorbid hastalık durumu, APACHE II skoru, genel ve komorbiditeye dayalı sağkalım oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Sadece SMT kullanan grupta 62 hasta, SMT ve MSC kullanan grupta 81 hasta vardı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık varlığı, Apache II skorları açısından fark gözlenmedi. Ayrıca grupların hayatta kalma durumları için Kaplan-Maier analizine göre herhangi bir farklılık yoktu. Hastalar arasında MSC tedavisine bağlı ciddi bir yan etki görülmedi. Sonuç: Çalışmamız literatürdeki en geniş olgu serisine sahip olup, literatürdeki birçok çalışmadan farklı olarak MSC tedavisinin hem genel sağkalıma hem de komorbid hastalık temelli sağkalıma anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür.