PREDICTING THE PRESENT AND FUTURE DISTRIBUTION OF BLISTER BEETLES ALOSIMUS ARMENIACUS (FALDERMANN, 1837), ALOSIMUS CHALYBAEUS (TAUSCHER, 1812) AND ALOSİMUS MARGINICOLLIS HAAG-RUTENBERG, 1880 UNDER CLIMATE CHANGE SCENARİOS


Demir M. A., Kabalak M.

Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi EURACLI’2022, Van, Turkey, 29 September - 01 October 2022, pp.47-48

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47-48
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Most organisms, including insects, are expected to respond to the pressure of climate change
by changing their geographic distribution (especially increasing their distribution to higher
latitudes and altitudes), increasing voltinism, and changing their phenology. Meloidae family is
distributed in arid regions, open areas such as tropical and subtropical savannas and temperate
steppes. The genus Alosimus is less well-known, especially in terms of its ecological
requirements, compared to the family in general. This study, it was aimed to determine the
potential suitable habitats of Alosimus armeniacus, A. chalybaeus and A. marginicollis (endemic
to Turkey) species present and future under different climate scenarios. The presence data of
species were obtained from field studies carried out between 2018-2022, the relevant literature
and databases. Environmental data were obtained under different scenarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5,
SSP3-7.0, SSP5-8.5) for the present and the future (2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-
2100). To estimate the suitable habitats of these species, the "Ensemble Model" was created by
using presence data and environmental data using different distribution modelling algorithms.
Maps were created in binary format, the future suitable habitats of species were examined
compared to the present, and the suitable habitats they gained and lost were evaluated. As a result,
suitable habitats for all three insect species are expected to decrease gradually in future climate
change scenarios. This study provides a theoretical framework of reference for habitat
conservation and improvement of management plans on species belonging to the Meloidae
family.

Böcekler de dâhil olmak üzere çoğu organizmanın, coğrafi dağılımlarını değiştirerek
(özellikle daha yüksek enlemlere ve rakımlara doğru dağılımlarını artırarak), voltinizmi artırarak
ve fenolojilerini değiştirerek iklim değişikliği baskısına yanıt vermesi beklenir. Meloidae
familyası kurak bölgelerde, tropikal ve subtropikal savanlar gibi açık alanlarda ve ılıman steplerde
yayılış gösterir. Alosimus cinsi, genel olarak familyaya kıyasla, özellikle ekolojik gereksinimleri
açısından daha az bilinir. Bu çalışmada, Alosimus armeniacus, A. chalybaeus ve A. marginicollis
(Türkiye'ye endemik) türlerinin farklı iklim senaryoları altında mevcut ve gelecekteki potansiyel
uygun habitatlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Türlerin varlık verileri 2018-2022 yılları
arasında yapılan arazi çalışmalarından, ilgili literatürden ve veri tabanlarından elde edilmiştir.
Günümüz ve gelecek (2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-2100) için farklı senaryolar
(SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5) altında çevresel veriler elde edilmiştir. Bu türlerin
uygun habitatlarını tahmin etmek için, farklı dağılım modelleme algoritmaları kullanılarak varlık
verileri ve çevresel veriler kullanılarak "Ensemble Modeli" oluşturulmuştur. Binary formatında
haritalar oluşturulmuş, türlerin gelecekteki uygun habitatları şimdiki ile karşılaştırılarak
incelenmiş, kazandıkları ve kaybettikleri uygun habitatlar değerlendirilmiştir. Sonuç olarak,
gelecekteki iklim değişikliği senaryolarında her üç böcek türü için de uygun habitatların kademeli
olarak azalması beklenmektedir. Bu çalışma, Meloidae familyasına ait türler üzerinde habitat
koruma ve yönetim planlarının iyileştirilmesi için teorik bir referans çerçevesi sunmaktadır.