Mathematics of facial attractiveness


DEMİRYÜREK M. D. , AKDEMİR AKTAŞ H. , FARIMAZ M., ERGUN K. M.

BACA EACA Joint Summer Meeting 2017, 4 - 07 July 2017 identifier identifier identifier