Çocuk hastalardan izole edilen metisilin dirençli Staphylococcus aureus klinik izolatlarında vankomisin, teikoplanin, linezolid ve daptomisin in vitro duyarlılığının araştırılması


SANCAK B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: May 2015