Dolu Rezervuar Durumdaki Beton Ağırlık Barajlar için Baraj-Zemin-Rezervuar Etkilerini ve Vadi Geometrisini Üç Boyutlu olarak Dikkate Alan Periyot Tahmin Denklemi Geliştirilmesi (217M410)


Aldemir A. (Executive) , Güldür Erkal B.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: November 2019

Project Abstract

Bu çalışmada beton ağırlık barajlar için, zemin rijiditesini, rezervuar etkilerini, vadi ve baraj gövdesi geometrilerini de dikkate alarak üç boyutlu analizler sonucunda oluşturulmuş periyot formülü elde edilecektir. Bu amaçla üç boyutlu sonlu eleman analizleri gerçekleştirilecektir. Bu analizlerde değişken olarak 1- Kret Uzunluğu / Baraj Yüksekliği oranı, 2- Memba Eğimi, 3- Mansap Eğimi, 4- Baraj Gövde Malzemesinin Elastisite Modülü / Zemin Malzemesinin Elastisite Modülü oranı, 5- Eğimli Vadi Uzunluğu / Kret Uzunluğu oranı kullanılacaktır. Bu değişkenler kullanılarak elde edilen tüm kombinasyonlar için (toplam 19.440 adet) birer adet numerik model oluşturulup bu modelin hâkim periyodu hesaplanacaktır. Bu çalışmada kullanılacak numerik modelde baraj ve zemin etkileri 3B’lu katı elemanlarla rezervuar etkileri ise sıkışabilir akustik su elemanları marifetiyle dikkate alınacaktır. Oluşturulan veri tabanı kullanılarak nonlineer regresyon analizi sonucunda bir adet periyot tahmin denklemi önerilecektir. Önerilen bu denklemin literatürde mevcut olan belli başlı periyot tahmin denklemleriyle karşılaştırılması yapılacaktır. Son olarak önerilen denklemin hali hazırda literatürde bulunan saha deneyleriyle elde edilmiş periyotları ne ölçüde yansıtabildiği de irdelenecektir. Böylece, bu çalışmanın sonucunda ülkemizde baraj tasarımı aşamasında kullanılan UBK (2012) şartnamesinin yeni versiyonu için bir katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca, önerilen denklem, tasarım mühendislerinin çokça karşılaştığı ön tasarım aşamasında komplike model oluşturulması ve bu modelin kati tasarım aşamasında sürekli güncellenmesi sorununa da bir çözüm getirecektir.