Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitimsel Bir Yan Ürün Olarak DijitalBağımlılık

I. Uluslararasi MultidisiplinerDijital Bağımlılık Kongresi http://www.dibamder.com/, Aydın, Turkey, 14 - 16 November 2018

Özel Gereksinimi Olan Gruplar ve Dijital Oyunlar: Fırsat mı Tehdit mi?

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi Dijital Oyunlar, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018

Disleksili Çocuklar ve Dijital Oyunlar:Alanyazın İncelemesi

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi: Dijital Oyunlar, 11 - 13 April 2018

Öğrenme

VIII eTwinning Ulusal Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 09 December 2017

Disleksili Bireylerin Öğrenme Süreçlerinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.168-177

BÖTE Öğrencilerinin Karar Verme Süreçleri Üzerine

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.355-358

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Teknoloji Destekli Eğitim Araştırmalarının Uluslararası Kapsamda İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.330-331

Kodlama ve Robotik Çalışmalarını Problem Çözme Süreçlerine Etkisi:Sesli Düşünme Protokolü

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilei Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.745-755

BT Alanındaki Yeni Öğretim Programlarına Eleştirel Bir Bakış1

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1-5

Sosyal Ağ Kullanım Nedenleri Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisiyle Açıklanabilir mi?

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1016-1017

Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.241

Bir Tartışma Ortamı Olarak Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımı: Öğrenci Görüşleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.89

Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.95

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri İle İlgili Araştırmalar, Uygulamalar veGereksinimler

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.27

Sosyal ağ kullanım nedenleri Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisiyle açıklanabilir mi?

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Turkey, 24 - 26 May 2017

Öğretmenlerin Düşünmeye İlişkin Eğilimleri

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.59-60

Critical Aspects of Classroom Management in Computer Labs

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Munich, Germany, 21 - 24 June 2016

Öğrenme Kuramları Perspektifinden Öğretim Materyalleri

10 InternatonalComputer & InstructonalTechnologesSymposum, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN MOBİL ÖĞRENME YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ

2nd ‘International Conference on New Trends in Educational Technology’, Famagusta, Cyprus (Kktc), 3 - 04 May 2016

Önce Biliş

3rd. International Conference on New Trends in Education, İzmir, Turkey, 26 - 29 April 2016

The Development Of An Actıve Manipulative Online Platform For Academics

EDULEARN15 Proceedings-7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barselona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.4417-4426

Review of Research on Turkish Teachers Philosophy of Education

International Journal of Arts& Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education, Roma, Italy, 19 - 22 October 2015

Öğretim Tasarım Modellerinin Öğrenme Kuramları Perspektifinden Analizi

International Science and Technology Conference (ISTEC) 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 2 - 04 September 2015

21 Yüzyıl Dijital Yeterlikleri Çerçevesinde Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Yetiştirme

3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Uzaktan Eğitim Programlarında Ders Veren Öğretim ElemanlarınınUzaktan Eğitime Yönelik Bilgi İnanç ve Uygulamaları Arasındaki İlişkiler

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.59

BÖTE Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünmeleri Üzerine Bir Ön Çalışma

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.185

Mobil Öğrenmenin Öğrenme ve Öğretme Sürecine Katkılarına İlişkin Bir İçerik Analizi

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Yüz Yüze Öğrenmeyle Bütünleştirilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırmalarına Bir Bakış Kesitsel Bir İnceleme

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.40

Developing a Reflective Thinking Focused Online Environment and Investigation Its Effectiveness

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.36-37

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri için E mentorluk Uygulamasının Katkıları ve Katılımcı Memnuniyeti

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.23

Yapılandırmacı bir dijital oyun Enerjik

9th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), Turkey, 20 - 22 May 2015

EXAMINING THE STUDENTS' PERCEPTIONS OF COLLABORATION, SOCIALIZATION AND TASK COMPLEXITY IN AN ONLINE COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.77-87 identifier

A Usability Study Of An Online Instructional Multi-Media Discussion Environment

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.786-792 Sustainable Development identifier

The examination of online kids' sites with the purpose of raising kids' self- protection awareness

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.611-614 Sustainable Development identifier

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Yetiştiren Kurumlardaki Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.333-342

Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. Bildiriler Kitabı, 333-342. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara., 1 - 03 May 2010, pp.333-342

BİT destekli öğretmen eğitimi modelleri üzerine bir inceleme

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 May 2007, pp.492-496

Toplumların yerini belirlemede eğitim sistemlerinin rolü

Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı III. 21.yüzyılda Türkiye, Ankara, Turkey, 25 - 27 January 2000, pp.159-164

Books & Book Chapters

Çevrimiçi Çoklu Öğrenme Ortamlarında AkademikBaşarının Bazı Bilişsel Özellikler Açısından İncelenmesi

in: Eğitim Teknolojisi Okumaları 2019 (4. Böl.), İşman, Aytekin, Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.57-84, 2019

İnternet ve Çocuklar: Riskler-Sorunlar- Çözüm İçin Çevrimiçi Ortamlar

in: Eğitim Teknolojisi Okumaları 2019 (20. Bölüm), İşman, A, Odabaşı, F. H., Akkoyunlu, B., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.365-389, 2019

Yansıtıcı Düşünme Ve Bir Yansıtıcı Pratik Olarak Proje Geliştirme

in: Eğitimde Teknoloji Okumaları 2018, Buket AKKOYUNLU, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Editor, Pegem, Ankara, pp.585-602, 2018

Web Tabanlı Öğrenme Ortamları: Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Bir İnceleme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.585-597, 2018

ÇOKLU ORTAM TABANLI TARTIŞMALARLADESTEKLENMİŞ BİR ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, BUKET AKKOYUNLU, AYTEKİN iŞMAN, HATİCE FERHAN ODABAŞI, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.225-226, 2018

YAPILANDIRMACI BİR DİJİTAL OYUN: ENERJİK

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, pp.849-864, 2017 Creative Commons License

YAPILANDIRMACILIK VE ÖĞRETİM TASARIMI

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, pp.453-467, 2017 Creative Commons License

KARMAŞIK BİR BİLİŞSEL SÜREÇ: KARAR VERME

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, pp.321-342, 2017 Creative Commons License

ÖĞRETİMSEL MOBİL OYUNLARIN TEMELE ALDIKLARI ÖĞRENME KURAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: ALANYAZIN ÇALIŞMASI

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, pp.509-535, 2017 Creative Commons License

Karmaşık Bir Bilişsel Süreç:Karar Verme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, TOJET, Ankara, pp.321-342, 2017

ÖĞRETİMSEL MOBİL OYUNLARIN TEMELE ALDIKLARI ÖĞRENMEKURAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: ALANYAZIN ÇALIŞMASI

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, TOJET, Ankara, pp.509-532, 2017

Yapılandırmacılık ve Öğretim Tasarımı

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, TOJET, Ankara, pp.773-799, 2017

Yapılandırmacı Bir Dijital Oyun:Enerjik

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, TOJET, Ankara, pp.849-864, 2017

Yapılandırmacı Değerlendirme veÇevrimiçi Öğrenme Ortamları

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, İşman, A.; Odabaşı, H. F. ; Akkoyunlu, B., Editor, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara, pp.575-592, 2016

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARI VEKATILIM

in: Eğitim Teknolojisi Okumalar 2015, Akkoyunlu, B.; İşman, A.; Odabaşı, H. F. , Editor, TOJET, Sakarya Üniversitesi, pp.213-232, 2015

Expert Reports