EINE STUDIE ZUR FÖRDERUNG DER INTERAKTIONSKOMPETENZ VON ANGEHENDEN DAF-LEHRKRӒFTEN


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi A.B.D., Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: German

Student: YASEMİN ACAR

Supervisor: Dalım Çiğdem Ünal

Abstract:

Yabancı dil öğretimi alanında uzun zamandır öğretmen merkezli yaklaşımdan öğrenci merkezli ve eylem odaklı öğrenme sürecine doğru bir eğilim söz konusudur. Bu açıdan sınıf içi etkileşim becerisi yabancı dil öğretmenleri için anahtar bir beceri olarak görülmektedir. Bu bağlamda, yabancı dil olarak Almanca öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması sürecinde sınıf içi etkileşim, öğretmen dili, öğrenmeyi teşvik eden ya da engelleyen etkileşimsel özelliklerin etkileri konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu tez çalışması, Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında, etkileşimsel özellikleri merkeze alan, uygulamalı bir eğitim programının etkilerinin incelendiği ve sekiz Almanca öğretmen adayının katıldığı bir örnek olay incelemesidir. Almanca öğretmen adaylarının etkileşimsel özellikler ile sınıf içi etkileşim becerisine ilişkin algılarını ve eğitim programının öğretmen adaylarının algılarında bir değişikliğe yol açıp açmadığını belirlemek için, eğitim programı öncesi ve sonrasında bir anket uygulanmıştır. Ayrıca, Almanca öğretmen adaylarının etkileşim becerilerinde öznel olarak algılanan değişiklikler olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla öğretmen adayları düzenli aralıklarla yansıtıcı raporlar yazmışlardır. Bununla birlikte, eğitim programı değerlendirme formu kullanılarak ve görüşme yapılarak öğretmen adaylarının eğitim programı ve sürecine ilişkin değerlendirmeleri ve görüşleri hakkında veri toplanmıştır.

Çalışmanın sonuçları, eğitim süresince Almanca öğretmen adaylarının etkileşim becerilerinin belirgin bir şekilde geliştiğini göstermektedir. Bununla ilişkili olarak öğretmen adayları değerlendirmelerinde programın mesleki gelişim süreçlerine kanıtlanabilir düzeyde katkılarından bahsetmişlerdir. Ayrıca Öğretmenlik Uygulaması dersinin SETT çerçeve programına göre yeniden planlanması için somut ve yapıcı önerilerde bulunmuşlardır, bu durum ise öğretmen adaylarının geleceğin yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesi sürecinde söz konusu eğitim programının gerekliliğine ve faydasına inandıklarının göstergesidir.