Eine Untersuchung zum Gebrauch von Fremdsprachenlernstrategien türkischer DaF-Lerner an Anadolu-Gymnasien


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: German

Student: İLKNUR GARBİOĞLU

Supervisor: Dalım Çiğdem Ünal

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, Anadolu Liselerinde birinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin, yabancı dil öğrenme strateji kullanım düzeylerini tespit etmek ve düşük düzeyde kullanılan strateji türlerinin belirlenerek, geliştirilmesi konusunda öneride bulunmaktır. Aynı zamanda strateji kullanımı konusunda cinsiyetin, sınıf düzeyinin ve daha önce edinilen yabancı dil bilgisinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Söz konusu çalışma 2009-2010 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Ankarada bulunan üç farklı Anadolu Lisesinde okuyan 493 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırma kapsamında, veriler Oxford'un 1990 yılında geliştirmiş olduğu SILL-Anketi ile toplanmıştır. Ayrıca ikiden çok gruba ait ortalamalar arası fark kontrolü için Manova analizleri ve t-testleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Anadolu Liselerinde yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin strateji kullanım düzeylerinin yüksek ve orta düzeyde olduğu belirlenmiştir ve düşük düzeyde kullanım tespit edilmemiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmaya katılan öğrencilerin, sosyal stratejileri en yüksek düzeyde ve duyuşsal stratejileri en düşük düzeyde kullandıkları belirlenmiştir. Buna göre, Türk öğrencilerin birbirleriyle etkileşim içinde yabancı dil öğrenmeyi ve iletişim içerikli çalışmaları tercih ettikleri söylenebilir. Duyguları ile ilgili konularda ise strateji kullanmayı tercih etmedikleri veya ihtiyaç duymadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyetin strateji kullanımı üzerindeki etkisi konusunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre erkeklerin bellek, bilişsel, üstbilişsel ve sosyal strateji türlerini kadınlardan daha yüksek düzeyde kullandıkları görülmüştür. Ayrıca sınıf düzeylerinin artışı ile doğru orantılı olarak strateji kullanımında bir düşüş görülmüştür. Daha önce öğrenilen yabancı dil bilgisinin, ikinci veya üçüncü yabancı dil üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir. Araştırma bulguları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.