Desmin Proteinin Mekanoregülatör Rolünün Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Nilüfer Düz

Supervisor: Pervin Rukiye Dinçer

Abstract:

Desmin, kas hücrelerinin ara filament proteinidir. Lif şeklindeki üç boyutlu yapısı ile miyofibrillerin yapısında ve işlevinde, hücredeki organellerin pozisyonunda ve sinyal iletiminde temel rol almaktadır. 2. kromozomun uzun kolunda (2q35) yer alan desmin (DES) genindeki mutasyonlar, otozomal resesif veya dominant aktarılan ve sporadik görülen miyopatilere veya kardiyomiyopatilere yol açar. Bu gendeki mutasyonlardan kaynaklı hastalıklar genel olarak erken başlangıçlıdan geç başlangıçlıya kadar değişen, geniş bir yelpazeye sahiptir. Desmin ile ilişkili hastalıklarda protein agregatları ve miyofibrillerde dejeneratif değişiklikler görülmektedir. Ayrıca protein-protein etkileşimleri, hücredeki sinyal kaskatı, mitokondri işlevi ve protein kalite kontrol mekanizmaları bu mutasyonlardan etkilenir. Ultra nadir, otozomal resesif kalıtıma sahip DES’in kuyruk domainindeki splicing mutasyonundan kaynaklanan (c.1289-2A>G) LGMD2R, önceki çalışmalarımızda saptanmıştır. Hastalarda mutant DES’in ifade seviyesi sağlıklı kişilere kıyasla aynı olsa da, DES c.1289-2A>G mutasyonunu taşıyan hastalarda ilerleyen yaşlarda bir kas dejenerasyonunun ortaya çıkmasının sebebi yıllar boyunca gerçekleşen mekanik yüklemeler olabilir. Elde ettiğimiz önveriler doğrultusunda bu tez çalışmasında, farklılaşmış ve farklılaşmamış iskelet kası hücrelerine in-vitro mekanik yükleme uygulayarak öncelikle konfokal immünfloresan mikroskop incelemesi ve immünblot çalışmaları ile desminin çekirdekteki yerleşimi ve ardından lusiferaz bildirici gen ve kromatin immünpresipitasyon deneyleri ile desminin transkripsiyon süreci üzerindeki etkisi araştırılacaktır. İskelet kasında desmin proteinin mekanoregülatör rolü ilk kez bu tez kapsamında araştırılacaktır. Ayrıca, bu tez çalışması ile desmine bağlı mekanosensitif yeni bir yolağın tanımlanmasına katkı sağlanacaktır.